Ukázkové hodiny

 

Jan Neruda tak trochu netradičně

Mgr. Šárka Horáková

V této lekci se přes poezii Jana Nerudy ponoříme do pocitů člověka, který je jejím autorem. Jaký byl, co cítil…? Zkusme si to společně prožít!

 

Malba projektu - Obrazy pro ústav sociální péče v Hořicích

PaedDr. Kateřina Krausová        

Komplexní práce na projektu, možnost po celý den volně vcházet do učebny VV a sledovat práci studentek.

 

Němčina – náš mateřský jazyk

Mgr. Marián Klapka Matúš

Náplní hodiny je aktivní práce s germanismy.

 

Moje podnikání

Ing. Jindřiška Dubnová

Žáci měli za úkol zamyslet se nad tím, pro jaký předmět činnosti by se rozhodli, pokud by chtěli podnikat.  Na základě zadaných bodů pak mají své podnikání představit ostatním formou prezentace.

 

Aktivně s interaktivní tabulí

Mgr. Jana Budinská  

Využití interaktivních materiálů, vlastních i převzatých, k aktivizaci studentů při hodinách anglického jazyka. Praktické ukázky aktivizačních metod a různých forem skupinové a týmové spolupráce. Materiály budou v programu ActivInspire.

 

V zeměpise prakticky jinak

Mgr. Tomáš Dočekal

V hodině jsou naznačeny a prakticky vyzkoušeny některé méně tradiční koncepty ve výuce zeměpisu, které slouží jako doplnění či zpestření tradičních metod a mající uplatnění např. při opakování.

 

Asociace - abeceda

PaedDr. Stanislav Bendl

Hry s asociacemi, využití jednotlivých písmen abecedy (podle Nezvalova postupu ve sb. Abeceda), podpora kreativity studentů.

 

Obhajoba prací SOČ - postery

PaedDr. Stanislav Bendl

Aula- výstava posterů studentů s jejich pracemi SOČ. Studenti SVS budou v aule poblíž posterů na nástěnkách, rozmístěných dostatečně daleko od sebe. Budou k dispozici zájemcům z řad veřejnosti, aby jim ozřejmili, oč se v jejich práci SOČ jedná, jaký byl jejich záměr a jak se jim ho podařilo naplnit.

 

Dějepisný kvíz

Mgr. Ladislav Kodym

Kvíz bude zaměřen na zopakování širšího bloku učiva (zejména středověku) zahrnujícího jak evropské, tak české dějiny formou skládajícího se z populárního AZ KVÍZU a POWER POINTOVÉ HÁDANKY.

 

Přírodovědná liga

RNDr. Josef Křeček

Představení projektu Přírodovědná liga a jeho desetileté historie formou powerpointové prezentace:

          proč vznikla Přírodovědná liga?

          organizace soutěžního ročníku

          stručná historie projektu – soutěž, exkurze….

          personální a materiální zajištění projektu – Realizační tým, finanční podpora….

          ukázky soutěžních úloh

          výhled do budoucnosti

 

Reálie Velké Británie

Simona Grafková

Skupinová práce žáků, při které si upevní znalosti ze zeměpisu a dějepisu formou kvízů, spojovaček, doplňování do textu, slepé mapy apod. v anglickém jazyce.  Při některých aktivitách žáci využijí anglickou mapu Velké Británie.

 

Aktivizační metody ve výuce AJ

Mgr. Radka Ponikelská

Náplní hodny budou dílčí aktivity na téma mezilidské vztahy, škola, volnočasové aktivity. Studenti budou pracovat ve skupinách/ ve dvojicích. Důraz bude kladen na komunikaci mezi studenty v cizím jazyce.

Výstupem bude např. anketa a její zpracování.  

 

Základy matematiky v anglickém jazyce

Mgr. Vlasta Drábková a Mgr. Michal Chrtek

Cílem hodiny je osvojit si aktivní komunikaci základních matematických témat v angličtině. Studenti budou pracovat ve skupinách, dvojicích, ale i samostatně. Tématem jednotlivých úkolů a aktivit budou základy matematiky – sčítání, odčítání, násobení, dělení; zlomky; trojčlenka; geometrické útvary.