Postřehy z hospitací

Velice příjemným zjištěním z mnou navštívených hospitací byla skutečnost, že ve všech hodinách vyučující používali rozmanité aktivizační metody a snažili se začleňovat mezipředmětové souvislosti. Studenti v současné době již opravdu nemusí převážnou část hodiny sedět a poslouchat výklad učitele či číst učivo z učebnice.

Výjimečnou zkušeností pro několik z nás byla jistě hodina etické výchovy u Šárky Horákové (seminář v kvartě). Vyučující využívala různé formy diskuze, skupinové práce, hry na rozpohybování či na sebepoznání. Vyučovací hodina probíhala ve velice tvůrčí atmosféře, studentky se aktivně a se zaujetím účastnily všech činností. Hodiny etické výchovy by jistě bylo velmi přínosné zařadit i v dalších třídních kolektivech.

V hodině zeměpisu v kvartě u Tomáše Dočekala byli žáci po celou dobu vtahováni do probíraného tématu různými druhy činností. Velice efektivní byla spojovačka na opakování probrané látky připravená předem na interaktivní tabuli. Vyučující tak mohl během práce studentů ve dvojicích vyzkoušet jiného studenta u mapy. Interaktivní tabule byla také vhodně využita při zakreslování mapy žáky do sešitů.

V hodině českého jazyka u Ladislava Kodyma v téže třídě byla celá hodina propojena pracovním listem, kde měli studenti přehledně připravené veškeré aktivity počínaje křížovkou na zopakování učiva o J. A. Komenském a zadáním domácího úkolu konče. Zároveň jim list může sloužit jako zápis z hodiny.

Taktéž studenti kvinty se v hodině češtiny u Jany Knapové aktivně zapojovali do činností ve všech fázích hodiny. Vyučující je neustále pobízela k činnosti, aktivity se vhodně střídaly. Z chování studentů bylo patrné, že jsou na takové formy práce zvyklí, prokazovali dobré znalosti a dokázali je použít v souvislostech, což mohli využít například při aktivitě zaměřené na hledání společných dvojic na základě znalosti literárních děl a jejich hrdinů. Velice přínosným bylo neustálé upozorňování vyučující na používání spisovné češtiny.

V hodině německého jazyka v kvintě u Lucie Noskové mě kromě dobrého tempa hodiny s vhodným střídáním různých činností zaujala soutěž na procvičení gramatiky, kdy stojí studenti ve dvou řadách a drží se za ruce, přičemž první si přečte větu a pokud je věta správně, vyšle signál stiskem ruky a poslední v řadě zvedne hadr. Poté se studenti vystřídají, takže zodpovědnost za úspěch týmu má každý jeho člen.

Studenti 2. G v hodině německého jazyka u Jindřišky Dubnové měli připravenou powerpointovou prezentaci o politickém systému Německa. Kromě zhodnocení jejich prezentace vyučující si měli do připravené tabulky sami ohodnotit své vystoupení, což studentům pomáhá naučit se objektivně zhodnotit nejen svoji vlastní práci, ale třeba i přínos pro skupinu.

Jediná hospitace na pedagogické škole – speciální pedagogika ve 4. A u Ivany Koudelkové – ukázala specifika práce na odborné škole. Po celou dobu opakování, výkladu i skupinové práce byla patrná provázanost s pedagogikou, psychologií a samozřejmě i pedagogickou praxí. Každou novou teoretickou skutečnost ilustrovala na konkrétních příkladech buď sama vyučující, nebo studentky. Uváděly tak příklady dětí z mateřské školy, zkušenosti z exkurze do zvláštní školy v Soudné, vyvodily například význam nadací a sbírek, které mimo jiné dotují platy asistentů postižených osob.

Vzájemné hospitace učitelů spojené s následným rozborem mohou zajisté obohatit naši práci a pomoci mimo jiné k většímu zapojení mezipředmětové spolupráce a tvorbě různých forem projektů.

Jana Budinská

 

 

 

 

Comments