Postřehy z hospitací

přidáno: 10. 1. 2011 23:59, autor: Stanislav Bendl   [ aktualizováno 11. 1. 2011 0:01 ]

Jako většina kolegů jsem  v listopadu a prosinci absolvovala osm hospitací. Jsem velmi ráda, že tato možnost zde byla. Dle mého soudu byla většina hodin naprosto „normálních“. Žádné ukázkové a tzv. předváděcí. Kolegové mi ukázali,  co v hodinách používají běžně a co se jim osvědčilo. Viděla jsem různé metody a formy práce. Některé mohu použít ve svých předmětech, jiné jsou pro mne nevyužitelné. Většina hodin probíhala v přátelské a tvůrčí atmosféře. Přínosem a inspirací pro mne byly všechny hodiny. Zde bych chtěla poukázat na ty, které mne nejvíce zaujaly.

Velmi na mne zapůsobila hodina etické výchovy u Šárky Horákové. Překvapilo mě, jak žákyně spolupracovaly s vyučující, jejich otevřenost, ochota diskutovat a podělit se o své vlastní , často  velmi osobní, zážitky. Všechny žákyně byly stále zapojeny do činností. Hodina probíhala v klidné a tvůrčí atmosféře, struktura hodiny byla dokonale promyšlena. Bohužel není možné, dle mého soudu, učit tento předmět v celé třídě.

Hodina zeměpisu u Tomáše Dočekala probíhala ve velmi svižném tempu. Zkoušení u slepé mapy a zároveň samostatná práce ve dvojicích – všichni musí vyvíjet nějakou činnost. V samostatné práci studenti tvořili  trojice  spolu souvisejících pojmů. Výborně zde byly využity mezipředmětové vztahy. Velmi se mi líbilo, když se učebna proměnila v pomyslnou mapu České republiky a každý student musel podle vylosovaného pojmu zaujmout své místo  „na mapě“.  Tato aktivita byla použita na závět hodiny jako opakování slepé mapy ČR.

Hodina metodiky výtvarné výchovy u Katky Krausové byla plná tvořivých činností. Každý dostal v hodině příležitost uplatnit svou tvořivost a fantazii. Během frontálního výkladu byli studenti neustále aktivizováni a pobízeni k vymýšlení vlastních příkladů na doplnění výkladu. Pochopení látky si potom ověřili při praktické činnosti – vytvoření „něčeho“ z listu papíru. Celá hodina probíhala ve velmi přátelské atmosféře. Z této hodiny jsem si odnesla řadu nových poznatků pro výuku pedagogiky.

Svým rychlým pracovním tempem a stoprocentním zapojením studentů mě zaujala hodina NJ u L. Noskové. Neustále střídala různé formy práce – učebnice, pracovní sešit, poslech, skupinová práce, hra, práce u tabule. Aktivity náročné na pozornost a myšlení střídala s odpočinkovými. Studenti museli být neustále aktivní a nemohli si dovolit nedávat pozor.

Tematický celek:  Co děláš pro svoje zdraví

Téma vyučovací hodiny:  Části těla

Vzdělávací cíl:  procvičení a upevnění slovní zásoby

-          Úvod, seznámení s cílem hodiny

-          Hodnocení testů z minulé hodiny, upozornění na nejčastější chyby

-          Práce s učebnicí – studenti dávají do množného čísla části těla

-          Samostatná práce v učebnici – správně spojit, co děláme s různými částmi těla, společná kontrola cvičení, vyučující klade důraz na správnou výslovnost studentů

-          Poslech textu – studenti mají zopakovat text, který slyšeli

-          Skupinová práce u tabule – soutěž dvou družstev. Studenti mají od spodu psát části těla. Kdo napíše nejvíce.

-          Pohybová aktivita – studenti si myslí část těla a vytleskají ji, soused zapakuje a přidá další

-          Oprava chyb – studenti špatně pojmenovávají části těla a další je opravují.

-          Práce ve dvojicích s učebnicí – odpovědi na otázky, co dělají části těla.

-          Samostatná práce do pracovního sešitu – přeložit cvičení a dát do množného čísla, společná kontrola

-          Cvičení v učebnici – co nemůžu dělat, když mi chybí určitá část těla

-          Zadání domácího úkolu

 

 

Ivana Koudelková

Comments