Záznam bez nadpisu

přidáno: 30. 12. 2010 9:21, autor: Alena Lelková

 

HOSPITAČNÍ ZÁZNAM

 

Škola:   Gymnázium a SOŠPg Nová Paka                                                              Datum: 25. 11. 2010

Jméno hospitujícího:  Mgr. Alena Lelková                                                 Aprobace: Pg – Hv - D

Vyučující:  Mgr. Alena Matějovská                Aprobace:    Čj - Hv                         Délka praxe: 16 let

Třída:  2. A                       Předmět:      Hvm                  Vyučovací hodina:              Počet žáků: 15

Cíle hospitace:

Pedagogové se vzájemně obohatí o nové aktivizační metody výuky a ověří jejich efektivitu.

Hospitující shledá provázanost mezipředmětových vztahů.

Tematický celek: Hudební nauka

Téma vyučovací hodiny: Základní intervaly

Vzdělávací cíl: Naučit studenty sluchově analyzovat intervaly, využití při intonaci

Průběh vyučovací hodiny:

Časová dotace        Obsah                                              Činnosti                                   Poznámky
Na začátku hodiny proběhly všechny úkony související s úvodem hodiny – pozdravení (netradičně, zpívaný, vícehlasý (trojhlasý) pozdrav – každá řada zpívala svůj motivek založený na rozkladu durového akordu), následoval zápis do třídní knihy (téma hodiny, zápis nepřítomných studentů), seznámení s náplní hodiny, vyvětrání učebny pro správnou hygienu hlasu.(4 min)

V každé hodině hudební výchovy se dbá na hlasovou hygienu. Profesorka Alena Matějovská zvolila pro  rozezpívání velmi vhodná cvičení jako brumendo, artikulační a dechová cvičení, transpozice motivků – skupinově, které v hodině ještě několikrát použila a procvičovala. Vyučující velmi správně reagovala na momentální situaci, analyzovala nedostatky, a tím zdokonalovala nácvik. Dbala na správný postoj při zpěvu.     (8 min)

Následovalo opakování a procvičení písně z minulé hodiny – „Jak se pozná čert“: zpěv + pantomima (rohy, kožichy, kopyta, ocas, uši, jazyk, brada a nos). Procvičila se zároveň i transpozice, dynamika, zrychlování. Poté proběhlo velmi zdařile procvičování opěrných písní na jednotlivé stupně stupnice – sluchová analýza, zpěv – individuálně, skupinově, pojmenování jednotlivých stupňů jménem noty v určité, zadané tónině – individuálně. Velmi oceňuji výbornou a pohotovou klavírní hru profesorky Aleny Matějovské. (10 min)

Nová látka: základní intervaly – vymezení pojmu interval, dělení intervalů: melodický, harmonický, dále svrchní a spodní – profesorka využila práci s tabulí, názorně (zahrála, zazpívala) předvedla ukázky možností intervalů, dále studenti si vše opisovali do sešitu, individuálně chodili tvořit intervaly na tabuli. K procvičování a využití intervalů pro praxi profesorka zvolila sluchovou analýzu intervalů – následný zpěv intervalů a to jednotlivě, po dvojicích, skupinově. Pro snadnější vyvozování intervalů pěvecky zvolila A. Matějovská opěrné písně pro intervaly (známé písně, které začínají určitým intervalem). (18 min)

Ke konci hodiny, pro odlehčení, studenti zazpívali vánoční píseň Sněží, ve které využili dětské hudební nástroje pro instrumentální doprovod písně (předehra, dohra, doprovod – vhodnost a správnost použití nástrojů profesorka ihned koordinovala). (4 min)

 V poslední minutě profesorka shrnula hodinu a rozloučila se se studenty.

 

Mezipředmětové vztahy:

Čj, Tv, DV, jazyková výchova, zdravotní výchova

 

Aktivizační metody:

Dramatizace, instrumentace písně, sluchová analýza, práce s tabulí, zahraná a zazpívaná ukázka učitelkou

 

Závěr:

Hodina se mi velmi líbila, měla rychlý spád. Studenti byli stále, vhodně zapojováni do hodiny  -  individuálně, práce ve dvojicích, skupinová práce. Učitelka zvolila velmi šikovně cvičení pro rozezpívání, využila motivků písní, s nimiž dále v hodině pracovala. Dbala na hygienu, správný postoj při zpěvu, správné tvoření tónů, artikulaci. Velmi oceňuji její pohotovou, výbornou klavírní hru.

Comments