Širší hospitační záznam: hodina zeměpisu Mgr. Tomáše Dočekala ve třídě 3. G

přidáno: 2. 1. 2011 3:26, autor: Marián Klapka

V samotném úvodu vyučovací hodiny vyučující oznámil, že se chystá zkoušet několik jedinců z pojmů u slepé mapy. Tyto pojmy nebyly jen tak nahodilé, ale týkaly se probírané látky z tematického celku Průmysl České republiky. Zbytek třídy zatím dostal za úkol samostatnou práci - tzv. spojovačku. Vyučující promítl pomocí dataprojektoru několik nářečních tvarů slovesa „hodí“ ( 3. os. mn. č. od slovesa hodit ) a zadal studentům, aby přiřadili jednotlivé nářeční tvary do nářečních skupin. Po ústním zkoušení následovala kontrola, zda studenti nářeční tvary správně přiřadili.

V další fázi vyučovací hodiny se třída rozvzpomínala na látku z předchozích hodin. Vyučující živou diskuzí ověřoval, zda a kolik učiva z tematického celku Průmysl České republiky si studenti uchovali v paměti. Kladl důmyslné otázky a vyvolával studenty napříč třídou.

 

Na opakování logicky navazovala fáze výkladu nové látky – Těžební průmysl. Vyučující formou frontální výuky seznamoval studenty s významnými oblastmi těžebního průmyslu u nás ( hnědé uhlí, černé uhlí, uran, ropa, ostatní suroviny). Výklad vedl strukturovaně, systematicky a prokládal ho živou diskuzí, čímž přiměl studenty hledat souvislosti, vybavovat si věci, které znají z běžného života, a uvědomovat si, jak se jich probíraná látka týká. Velice mě zaujalo, že výklad názorně prokládal ukázkami webových stránek společností, které u nás ty které suroviny těží. Jako zajímavost vyzdvihl fakt, že většina z nich se prezentuje webovými stránkami, na kterých převládá zelená barva, čímž se snaží navodit dojem, že jejich počínání je veskrze ekologické.

 

V závěru hodiny vyučující shrnul učivo a zdůraznil nejdůležitější fakta.

 

Závěr: Hodina byla vedena systematicky a prokládána interakcí vyučujícího se studenty. Ačkoliv téma těžební průmysl není něco, co by mě předem lákalo, hodina mě velice bavila a dozvěděla jsem se spoustu nových informací, které si, doufám, uchovám v paměti.

 

 

Vyzdvihnout: erudované vystupování vyučujícího

                       celkové klima v hodině bylo přátelské

                       studenti byli vyzýváni k diskuzi s učitelem

                       vyučující využíval tyto pomůcky: mapa, slepá mapa, internet a dataprojektor

                       vyučující uplatnil mezipředmětové vztahy ( ČJ ) – nářečí českého jazyka

 

 

 

Mgr. Radka Ponikelská 31. 12. 2010

      

 

Comments