Projektové tipy aneb Nakoukněte, jak to dělají jiní

přidáno: 2. 1. 2011 9:35, autor: Michaela Matúšová   [ aktualizováno 3. 1. 2011 0:20 ]

Projekt velké školní klíčování směřuje k cíli, jímž je zefektivnění výuky na naší škole skrze prohloubení mezipředmětové spolupráce. A právě projektová metoda podněcuje žáky, aby chápali problémy v souvislostech, tedy mezipředmětově.

Pojmy projektové vyučování a projekty obecně, jsou tak široké, že pod ně lze zařadit široké množství postupů. Naši žáci se naučili říkat projekt skoro všemu, co se byť mírně, vymyká klasické výkladové hodině. Z ukázkových hodin mých kolegů jsem vybrala několik zajímavých tipů, jak projekt pojmout a zároveň neopomenout hlavní zásady jeho realizace.


V hodině německého jazyka jsem byla svědkem realizace dlouhodobého projektu zaměřeného na reálie německy mluvících zemí:

Téma projektu

Reálie německy mluvících zemí

Vyučující

Ing. Jindřiška Dubnová

Časová dotace

Několik vyučovacích hodin

Cílová skupina

2.G

Prostorová organizace

Domácí příprava ve skupinách, prezentace a hodnocení probíhá v rámci vyučovacích hodin

Popis projektu

1)      Žáci jsou rozděleni do dvou až čtyřčlenných skupin a každé pracovní skupině je přiděleno jedno téma (např. spolkové země Německa).

2)      Během domácí přípravy nastudují žáci potřebné informace o zadaném tématu a vypracují prezentaci a pracovní list pro spolužáky vztahující se k tématu.

Vytvořené materiály zašlou studenti předem ke kontrole vyučující, která je zkontroluje a případně doporučí jejich úpravu.

3)      Studenti prezentují zpracované informace v rámci vyučovací hodiny. Prezentují v českém jazyce.

V průběhu prezentace vyplňují spolužáci pracovní listy.

Po skončení prezentace následuje kontrola pracovních listů.

4)      Hodnocení probíhá jak ze strany učitele, tak formou autoevaluace žáků, kteří prezentovali. (Viz obrazová příloha)

5)      V budoucnu jsou žáci z probrané látky písemně zkoušeni (jako učební materiál jim slouží doplněné pracovní listy).

Postřehy z realizace projektu

Za přínosné považuji zejména tvorbu a vyplňování pracovních listů. Posluchači jsou nuceni se aktivně výuky účastnit a nemohou zůstat v naprosté nečinnosti, ke které poslech referátů čas

to vede.

Inspirativní je taktéž způsob hodnocení pr

ojektu a další práce se získanými informacemi.


 Dalším projektem, jehož jsem se částečně účastnila, byla hra Ztracení, která proběhla ve společenskovědním semináři u Paedr. Stanislava Bendla.

Téma projektu

LOST – ústava -  výchova k demokracii

Vyučující

Paedr. Stanislav Bendl

Časová dotace

Cca 3 vyučovací hodiny

Cílová skupina

3.G, septima (účastníci semináře)

Prostorová organizace

Práce ve škole, dokončení přípravy na fázi IV doma

Popis projektu

Aktivita LOST - žáci vytvářejí pravidla pro život na ostrově, prezentují je a diskutují o nich.

 

Ztroskotali jste na pustém ostrově. Zachránilo se z vaší lodi 100 lidí. Vy jste (vaše skupina) byli ostatními vybrán, aby ste připravili základní pravidla život na ostrově. Ze ztroskotané lodi máte k dispozici jen velmi málo věcí: 3 nože, 3 rýče, kladivo a malé množství jídla – konkrétně 100 kg pšenice, 100 kg brambor.

 

Fáze I: Představa ostrova

Fáze II: Dělba obydlí, věcí, potravin

Fáze III: Principy společného života na ostrově.

Přjímání rozhodnutí

Obsah rozhodnutí

Kdo a jak bude vykonávat moc

Práva a povinnosti obyvatel

Jak řešit případy vnějšího ohrožení

Jak řešit konflikty mezi vámi

Další nutná pravidla

Fáze IV: Prezentace jednotlivých ostrovů

Kritéria hodnocení ve skupinách:

1.       Jakou šanci mají obyvatelé přežít v případě přírodní katastrofy?

2.       Do jaké míry nebude ohroženo právo na soukromí?

3.       Do jaké míry tě daná pravidla ochraňují v případě vnější agrese?

4.       Do jaké míry organizace života zajišťuje tvou osobní bezpečnost?

5.       Do jaké míry mohou obyvatelé ostorva ovlivnit rozhodnutí, jež mají dopad na jejich život,

6.       Do jaké míry si na tomto ostrově můžeš dělat, co chceš?

7.       Do jaké míry jsou lidí, kteří mají více moci, více limitováni a kontrolováni než běžní obyvatelé?

8.       Event. další kritérium

Fáze V:  Společné vyhodnocení, možnost revize pravidel

 

(Vypracoval Stanislav Bendl, inspirace aktivitou popsanou v knize Věry Jiráskové – Občan v demokratické společnosti.)                                                                        

Postřehy z realizace projektu

Jako tip z tohoto projektu opět přikládám podklady k hodnocení práce skupin. Tentokrát jsou prezentace hodnoceny ze strany posluchačů, kteří bodově hodnotí, nakolik byla splněna zadaná kritéria. Žáci mají možnost se ptát prezentující skupiny na věci, které jim nejsou jasné, případně diskutovat o sporných bodech. Hodnocení je z velké části zaměřeno na obsahovou, nikoliv na formální stránku prezentace. Forma může být předmětem hodnocení v závěrečné fázi, kdy dochází k souhrnnému vyhodnocení projektu. 


 

Poslední projekt, který bych zde ráda nastínila, se uskutečnil v hodině chemie u RNDr. Josefa Křečka.

Téma projektu

VODA

Vyučující

RNDr. Josef Křeček

Časová dotace

Cca 4 vyučovací hodiny

Cílová skupina

Tercie

Prostorová organizace

Zadání projektu, seznámení s pravidly – ve škole, příprava prezentace – domácí práce, prezentace a vyhodnocení projektu – ve škole

Popis projektu

1)      Studenti se rozdělí do skupin podle témat a podle funkcí – referující (zpracovávají a přednášejí zadaný referát), oponenti (hodnotí výkon referující skupiny a doplňují chybějící poznatky) a pozorovatelé (hodnotí výkony všech).

Každý student má právě tři zmíněné funkce a je tedy členem tří skupin.

2)      Žáci doma ve skupinách vypracují referát na dané téma. Přitom se řídí obsahem pracovních listů, které budou muset spolužáci na základě jejich referátu vyplňovat.

3)      Žáci jsou seznámení s pravidly pro tvorbu projektu:

Pravidla, která budeme v našem projektu respektovat (vypracoval J. Křeček):

Postup:

a)      Referát referentů – do 5 minut

b)      Vystoupení oponentů – do 3 minut

c)       Vystoupení pozorovatelů – do 2 minut

d)      Dotazy třídy

e)      Dotazy a připomínky vyučujícího

 

f)       Dodržujeme časové limity.

g)      Naše referáty jsou naší vlastní prací, žádné staženiny z internetu způsobem
Ctrl C + Ctrl V.

h)      Vzájemně si nasloucháme, nevykřikujeme, pokud chceme něco doplnit, hlásíme se
o slovo.

i)        Držíme se daného tématu., jsme věcní.

j)        Respektujeme ostatní a jejich názory, neurážíme toho, kdo má odlišný názor.

k)      Přijímáme a respektujeme svoji roli v projektu.

l)        Při domlouvání se ve skupině mluvíme potichu.

 

4)      Žáci prezentují téma, které vypracovali:

Po vystoupení referujících, oponentů a pozorovatelů následují dotazy třídy, kdy se mohou žáci ptát na věci, které je zaujaly, nebo jim neporozuměli.

Poznatky z referátů doplňují žáci do učitelem předpřipravených pracovních listů.

5)      Následuje kontrola pracovních listů

6)      Hodnocení průběhu projektu, hodnocení vlastní práce žáků. Žáci obdrží od učitele hodnotící list (viz příloha). Mají za úkol jej anonymně vyplnit do příští hodiny.

7)      Diskuze na téma zda a jak byla dodržována pravidla projektu, na nichž se všichni zúčastění na počátku realizace shodli. Návrhy na případné úpravy pravidel.

Postřehy z realizace projektu

U tohoto projektu oceňuji jeho strukturu a promyšlenost. Za důležité považuji stanovení pravidel projektu a důslednou reflexi jejich dodržování. Pro úplnost přikládám i zde ukázku hodnotícího listu – je to další z tipů, jak hodnotit práci žáků na projektu.


 Zvětšený náhled:


 

 Vypracovala: Michaela Klapková Matúšová

Comments