Hospitační postřehy

přidáno: 11. 1. 2011 12:54, autor: Jana Budinská

Ve svém příspěvku bych se chtěla pozastavit nad inspirativními momenty ze čtyřech hospitací, které jsem uskutečnila v rámci projektu Velké školní klíčování.

První hospitovanou hodinou byla hodina speciální pedagogiky u Ivy Koudelkové. Téma hodiny (mentální retardace) bylo pro studentky pedagogické školy zajímavé, což se ve frontálním výkladu odrazilo v dotazech studentů. Oceňuji závěrečnou aktivitu, při které studentky v rámci skupinové práce měly vymyslet program na půl dne pro děti různých schopností. Aktivita byla zvolena tak, aby studentky mohly při plánování programu využít poznatků z praxe i teoretické výuky a při prezentaci byly schopné obhájit svoje rozhodnutí.

Druhou hospitovanou hodinou byla hodina etické výchovy u Šárky Horákové (seminář ve třídě kvarta), která byla zaměřena na sebereflexi a sebepoznání. Vyučující vystavěla hodinu tak, aby studentky mohly při různých aktivitách využít svoje tvůrčí schopnosti (hra na rozpohybování), učily se sebekontrole (práce na svém deníku), zamyslely se nad reakcemi ostatních lidí a uměly vyjádřit svoje postoje a názory. Pro aktivity vyučující zvolila formu hry a skupinové práce, při které studentky využívaly vlastních zkušeností. Hodina byla velmi přínosná, studentky si jí užívaly a věřím, že získané poznatky a dovednosti přispěly k  růstu jejich osobnosti.

Třetí hospitovanou hodinou byla hodina dějepisu ve třídě sexta. Vyučující Ladislav Kodym využil pro názornost výuky mapy, nástěnné obrazy a reprodukce obrazů, které přispěly k lepšímu zapamatování informací o době vlády Maxmiliána II. a Rudolfa II. a zároveň využil poznatků studentů z hodin výtvarné výchovy. Pro opakování látek předchozích vyučovacích hodin byla zvolena práce ve dvojicích, při které studenti spolupracovali a využívali atlas, ze kterého mohli vyvodit odpovědi na některé otázky. Zároveň bych ocenila to, že vyučující v průběhu výkladu kladl otázky, a tím vedl studenty k přemýšlení v souvislostech a k vyvozování, popřípadě vysvětlování některých událostí 16. a 17. století.

Poslední hospitovanou hodinou byla hodina německého jazyka ve třídě kvinta. Vyučující Lucie Nosková vedla hodinu v německém jazyce. Při společném opakování slovní zásoby týkající se částí těla  využila různých typů cvičení připravených pro interaktivní tabuli (přiřazování částí těla k obrázkům, obrázků částí těla ke slovíčkům, přesmyčky, množná čísla částí těla, přísloví s částmi těla), která byla velice názorná a určitě přispěla k lepšímu osvojení  a procvičení slovní zásoby. Při práci na cvičeních studenti velmi dobře spolupracovali nejen mezi sebou, ale i s vyučující.

Všechny hospitované hodiny a následné rozbory pro mne byly přínosné a určitě mohou přispět k širší mezipředmětové spolupráci.

 

Simona Grafková

 

Comments