Hospitace v hodině ODV – 4. A, Mgr. Šárka Horáková

přidáno: 11. 1. 2011 3:53, autor: Michaela Matúšová   [ Aktualizováno 18. 5. 2011 23:41 uživatelem Marián Klapka ]

Datum: 22. října 2010

Vyučovací hodina: 4.

Téma vyučovací hodiny: Dramatická hra s říkadlem

Cíl vyučovací hodiny: Žákyně rozkryjí rytmickou podobu básně

Průběh vyučovací hodiny:

časová dotace                    obsah                                                                 poznámky

 

1 min.                     Uvítání žáků, seznámení s názvem textu                - druhá hodina v rámci

                               a jeho autorem: Vítězslav Nezval – Byl jednou       dvouhodinového vyučování

                               jeden míč

 

2 min.                     Čtení a zápis textu                                                   - vyučující čte text

                                                                                                                - žákyně zapisuje na tabuli

 

10 min.                   Domýšlení rýmů na základě myšlenkových           - klíč: bič, tyč, dříč

                               asociací                                                                   - dírka, sirka: sbírka, pírka,

                                                                                                                  Jirka, Mirka

                                                                                                               - skočil do kamen: a byl s ním

                                                                                                                  amen

                               Pokyny pro práci s dětmi při odborné pedagogické praxi žákyň SOŠPg:

                               - vyučující přečte text tak, aby vytvořila napětí před závěrečným slovem, což

                                 vede děti k dopňování textu

                               - potřeba navést dětí ke konkrétní představě                                                                                                             

                                                                                           

25 min.                  Obměny práce s daným textem:

                               - ztvárnit text zvukem na vlastní tělo                      - jedna žákyně recituje, druhá

                                                předvádí zvukově

                               - ztvárnit text pouze zvuky                                     - sluchové vnímání básně

                                                                                                                 při zavřených očích

                               - vyjádřit text pohybem                                          - využití momentálních nápadů

                                             - fázování pohybu

                                             - různá psychická rozpoložení:

                                                                                                                 zděšení, deprese, tajemno, 

                                                                                                                 radost, zamilovanost

                               - projevit se tancem

                               - zpracovat simultánně                                            - vyučující předříkává text, žá-

                                                kyně se vyjadřují pohybově i

                                                                                                                  pantomimicky

                                 - tempo, rychlost, důraz

 

5 min.                     Doporučení pro zacházení s básní při práci s dětmi:

                               - zvolit hudební nástroj

                               - zpívat melodii

                               - kreslit, malovat

                               - „tahat se o slova“ - slouží k zapamatování textu

 

1 min.                    Domácí úkol: Práce s veršem - vytvoření čtyř až pěti kroků, které směřují k   

                              samostatně zvolenému cíli

 

1 min.                    Úklid učebny po neformálně volené organizaci sezení na pohovkách, na židlích,

                              na zemi (dle zájmu žákyň).

 

Závěr:

 

   Mgr. Šárka Horáková je zkušená pedagožka s vyhraněným zájmem o dramatickou výchovu, jíž se několik let intenzivně věnuje. Její odborné znalosti oboru, umělecké předpoklady a pedagogické nadšení jsou zárukou kvalitního vedení hodin ODV i předávání zkušeností budoucí generaci učitelů.

   Vyučovací hodina byla vedena zajímavou formou partnerského setkání s žákyněmi. Třída se pod odborným vedením vyučující sama aktivně podílela na průběhu činností. Učení nových dovedností probíhalo praktickou formou vlastního prožitku. V průběhu vyučování docházelo též k rozvoji rozumové složky osobnosti studentek, které si osvojovaly nové vědecké pojmy jako: zástupný text, gradace, interpretace textu.

   V hodině se zcela přirozeně prolínala dramatická výchova s pohybem, zvukovým vyjádřením, doporučeními pro výtvarné aktivity, využitím psychologických momentů učení a vyučování, znalostmi pedagogiky, objevovala se též sociální nápodoba způsobů chování i osvojování si role pedagoga.

   Výhodou výuky většiny uměleckých předmětů je možnost práce s málo početnými skupinami žáků.

 

 

 


Comments