Hospitace u Mgr. Tomáše Dočekala – Zeměpis

přidáno: 2. 1. 2011 23:48, autor: Marta Ehmigová

HOSPITAČNÍ ZÁZNAM

 

Datum: 20. 12. 2010

Vyučující: Mgr. Tomáš Dočekal       Aprobace: Z - M                Délka praxe: 9 let

Třída: kvarta - Zeměpis                    Počet žáků: 27

Tematický celek: Hospodářství České republiky

Téma vyučovací hodiny: Vývoj českého hospodářství

Vzdělávací cíl: naučit žáky rozumět základnímu vývoji české ekonomiky

Průběh vyučovací hodiny:


ČINNOST UČITELE

Vyučovací hodina probíhala v běžné třídě vybavené interaktivní tabulí formou frontální a skupinové výuky. Doslovná formulace výukového cíle nebyla vyslovena, učitel na začátku hodiny jen naznačil téma hodiny, a co budou v hodině probíhat.  Hodina byla podněcující a zajímavě pojatá. Pan učitel měl připravené zajímavé aktivity a otázky, vztah k žákům byl očividně pozitivní. Snažil se klást hlavní důraz na aktivitu žáků - patrné podle forem a metod práce.

První část vyučovací hodiny byla věnována opakování látky z minulých hodin. Pan učitel jako motivační aktivitu zvolil spojovačku týkající se heraldiky (10 min). Úkolem studentů bylo spojit znaky měst s jejich názvy (jednalo se o tato města: Bohumín, Kopřivnice, Třinec, Jihlava, Znojmo, Havířov).  K tomuto úkolu využil již zmíněné interaktivní tabule. Další aktivitou na zopakování měst v České republice byla tzv. živá mentální mapa (asi 10 min). Každý student dostal od p. učitele na malém papírku název jednoho českého města. Podle polohy českých a moravských měst se potom studenti prostorově uspořádali po třídě. Poté, co studenti zaujali konečnou polohu, došlo ke kontrole učitelem (každý žák přečetl své město a učitel zkontroloval, zda je jeho umístění správné, a popř. žáky přemisťoval).

Druhá část hodiny proběhla ve znamení živého a poutavého výkladu (10 min). Učitel se při svém monologu často ptal a volil k tomu kontroverzní otázky. Velmi se mi líbil řečový projev p.učitele a vysvětlování těžkých pojmů. Výklad se týkal pojmů souvisejících s ekonomickou situací po roce 1989, jako jsou transformace, privatizace a liberalizace.

Předposlední aktivitou byla práce s textem – americkou webovou stránkou CIA (Central Intelligence Agency, 10 min). Studenti měli za úkol z těchto stránek vyčíst a opsat si základní hospodářské ukazatele pro Českou republiku (HDP, nezaměstnanost, růst HDP, sektory atd.). Úkol pro některé studenty velmi náročný, jelikož všechny klíčové pojmy byly v angličtině.

                Na závěr hodiny jedna studentka měla za úkol vymyslet 1 dlouhou rozvitou větu obsahující vývoj české ekonomiky (5 min). Touto poslední aktivitou si studenti zopakovali, co nového se dnes naučili.

ČINNOST ŽÁKŮ

Při hodině se žáci často ptali a projevovali zájem o danou tematiku. Jejich celková aktivita byla velká, jen málo jedinců vyrušovalo a upozorňovalo na sebe. Na pokyny učitele reagovali většinou okamžitě. Mnoho aktivit bylo zaměřeno na tvořivé myšlení žáků.

 

Mezipředmětové vztahy: Dějepis, Anglický jazyk

 

Aktivizační metody: hra (spojovačka), práce s interaktivní tabulí, živá mentální mapa, práce s textem, metody rozvíjející kritické myšlení – klíčová slova, volné psaní

 

Závěr:

Vyučovací hodina byla pěkně připravená, promyšlená a zvládnutá perfektně časově.

 

Comments