Hospitace - Etická výchova u Mgr. Šárky Horákové

přidáno: 10. 12. 2010 7:28, autor: Josef Křeček   [ Aktualizováno 17. 10. 2011 14:50 uživatelem Jana Žižková ]

Jméno hospitujícího: RNDr. Josef Křeček             

Vyučující: Mgr. Šárka Horáková                      

Třída: kvarta               
Předmět:   Etická výchova      
Počet žáků: 10

Cíle hospitace:

Pedagogové se vzájemně obohatí o nové aktivizační metody výuky a ověří jejich efektivitu.

Hospitující shledá provázanost mezipředmětových vztahů.

Tematický celek: Komunikace

Téma vyučovací hodiny: Komunikační situace

Vzdělávací cíl: Prakticky vyzkoušet různé komunikační situace a reflektovat je.

Průběh vyučovací hodiny:

Časová dotace        Obsah                                              Činnosti                                   Poznámky

7 min.     Rozbor zadání úkolu z minulé hodiny. Žákyně dostaly za úkol zeptat se rodičů, jak je vnímají. Žákyně mluví o tom, jak se rodičům jeví, vyučující to pohotově komentuje. Atmosféra ve třídě je uvolněná, otevřená, což je podpořeno i tím, že žákyně nesedí „klasicky“ v lavicích, ale usadily se do kroužku na židlích a křeslech v prostoru školní knihovny. Své samozřejmě dělá i to, že jde o malou skupinku 10 žákyň, které si tento předmět samy vybraly jako volitelný.
15 min.   Práce s kartami Čtyři dohody – jde o 48 karet vycházejících ze stejnojmenné knihy, v níž Don Miguel Ruiz odhaluje zdroje omezujících názorů, které nás připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. Každá z žákyň si vybrala jednu z karet a sama komentuje text na ní uvedený na základě vlastní zkušenosti.

3 min.    Cvičení s hlasem – jedna z žákyň vydá zvuk a ostatní včetně vyučující ho sborově opakují.Do této aktivity vyučující vtipně zapojuje i hospitujícího.

5 min.   Simulovaný dialog ve dvojicích – různé situace (oba jsou naštvaní, ale každý jinak, nebo jedna pozdraví nadšeně a druhá lhostejně apod.). Pak si o tom s vyučující povídají.

10 min. Dvojice si sednou naproti sobě a povídají si. Pak otočí židle zády k sobě a znovu si začnou povídat. Pak se k sobě otočí na 90 stupňů a znovu si zkusí povídat. Pak se porovná, jak to komu vyhovovalo a proč.

5 min. Úsměv – rozdělení do trojic, které si spolu asi minutu vzájemně povídají, kdy se usmívají a proč. Pak o tom celá skupina diskutuje.

 

Zde následuje přestávka, po níž navazuje další hodina etické výchovy. Tu jsem již z důvodu vlastní pracovní aktivity sledovat nemohl, leč dojmy získané z této první hodiny dvouhodinovky byly nesmazatelné.

 

 

Mezipředmětové vztahy: přímá souvislost s občanskou výchovou, ale problematika komunikace se promítá prakticky do každého vyučovacího předmětu.

 

Aktivizující metody:z podstaty používaných forem práce popsaných výše vyplývá, že po celých 45 minut byli trvale aktivní všichni – žákyně, vyučující a dokonce i hospitující.

 

Závěr: Bylo pro mě jako učitele ryze „exaktních“ předmětů velmi přínosné sledovat takovou hodinu. Byla to opravdu „škola hrou“ a chtěl bych podobný přístup, pokud to bude možné, co nejvíce uplatnit i ve svých předmětech.

 
 
 
ą
Josef Křeček,
11. 12. 2010 11:38
ą
Josef Křeček,
11. 12. 2010 11:39
ą
Josef Křeček,
11. 12. 2010 11:39
ą
Josef Křeček,
11. 12. 2010 11:39
ą
Josef Křeček,
11. 12. 2010 11:39
ą
Josef Křeček,
11. 12. 2010 11:40
Comments