Hospitace - novinky

Klíčová vyučovací hodina Káti Krausové (a několik klíčovacích poznámek starého klíčníka na okraj Klíčování)

přidáno: 15. 1. 2011 10:51, autor: Marián Klapka

Všechny mnou doposud navštívené vyučovací hodiny rámci projektu Velké školní klíčování považuji za velmi poučné a v mnohých směrech inspirativní. Odnesl jsem z nich si nejen některé poznatky odborné, vědomostní, ale především opravdu klíčové didaktické zkušenosti, použitelné v mé další pedagogické praxi.  Mohu přitom zmínit používání mentální mapy a skvělé vedení metody řízeného rozhovoru v hodinách Jany Knapové, vstřícnou a prožitkově nabitou atmosféru semináře Šárky Horákové, samostatnost a kreativnost tvůrců filmů u Michaely Klapkové-Matúšové, promyšleně připravený mluvnický test Ládi Kodyma, poctivé měření parametrů houby a vytváření protokolů u primánů Jany Žižkové. Z Klíčování jsem si odnesl samozřejmě také poznatky o tom, co se zcela úplně nepovedlo nebo co není zcela ideální pro pedagogickou praxi. Tyto poznatky jsme s dotyčnými kolegy probrali a posléze uzavřeli do černé pedagogické komory nikoli na klíč, nýbrž na neodmykatelnou petlici. Po zralé úvaze jsem se nakonec rozhodl pojednat o vyučovací hodině PaedDr. Kateřiny Krausové konané 24.11. 2010 v učebně č.41, třída 2.A  (počet 32 studentek).

Úvodní dvě minuty vyučovací hodiny jsem nestihnul, neboť jsem si spletl učebnu. Zjistiv si ovšem dodatečně podstatné informace, mohu rekonstruovat průběh úvodní části s tím, že p. profesorka v učebně č. 41 nejdříve zjistila prezenci, oznámila téma hodiny (Opakování renesance) a vyřešila některé drobné problémy z třídnické agendy. Poté došlo ke krásné a takticky promyšlené rošádě. Studentky velmi početné třídy 2.A  si totiž musely vystoupit do uličky a rozsadit se od první lavice v obráceném abecedním pořadí pouze s testovým papírem a propiskou. P. profesorka vše ostřížím zrakem kontrolovala. Tímto znamenitým manévrem eliminovala možnost eventuálního podvádění na minimum.

Dalším koncepčně strategickým tahem bylo bezesporu zadání otázek. Test obsahoval 7 úkolů různého typu úkolů, od vědomostních až po praktické (opět nemožnost jakkoli opisovat). Zde je třeba vyzvednout opravdové organizační mistrovství K. Krausové. Práce s početným tělesem, kterou tak dobře známe my, kantoři vedoucí téměř vždy plnopočetný kolektiv, se opravdu zásadně kvantitavně i kvalitativně liší od mnoha jiných vyučovacích hodin, kde se při semináři velmi snadno pracuje pouze s malým počtem žáků, kteří jsou navíc již předem pozitivně naladěni a motivováni svým předchozím zájmem. Test byl ze strany vyučující relativně brzy ukončen, až mi přišlo, že snad studentky ani nestačily na vše odpovědět. Opak byl pravdou, stihly to bez problémů, bez podvádění, v klidu, bez jakýchkoli rušivých momentů, bez zbytečných postranních glos a rádoby vtipných komentářů, zřejmě díky kvalitní předchozí přípravě a zřejmě i díky určité kázni, kterou jim třídní vštípila. Studentky si následovně společně s vyučující připomněly správná řešení jednotlivých testových úkolů.

Kateřina Krausová poté v další části hodiny využila velmi bohatě mezipředmětových vztahů. Evokovala studentkám atmosféru renesanční doby vhodně zvolenou hudbou (hudební výchova), která podmalovávala dataprojektorem promítané architektonické památky (historie). Došlo též k připomenutí významných osobností (společenské vědy) a jejich činností (fyzika, astronomie, biologie, medicína). To vše za neutuchajícího zájmu a při kooperativním přístupu studentek. K. Krausová totiž  dokázala také předvést některé velmi atraktivní aktualizace (Boticelliho Venuše jako Marilyn Monroe)  a efektně a současně efektivně využít tzv. nová média (YouTube). 

V působivém finále vyučovací hodiny vyzvala Kateřina Krausová studentky k aktivní kreativní tvorbě. Sama jim přitom stála modelem, tváříc se přitom jako ženský antipod osvíceného Buddhy, a studentky měly v posledních čtyřech minutách namalovat do svých sešitů obrázek její tváře v duchu tvorby renesančního malíře Arcimbolda. Některým se úkol zdařil až překvapivě úspěšně. V samotném závěru následovalo krátké shrnutí a zadání domácí práce.

Celá vyučovací hodina proběhla lehce, uvolněně (ač šlo o opakovací test), s nelíčeným zájmem a konstruktivním přístupem ze strany studentek. A vyučující? Ta si to opravdu – jako vždy - užívala..   

PaedDr. Stanislav Bendl

Příloha –hosp. záznam

 

HOSPITAČNÍ ZÁZNAM

 

Škola:            Gymnázium a SOŠPg Nová Paka                                                                                Datum: 24.11.2010         Jméno hospitujícího: PaedDr. Stanislav Bendl          

Funkce: předseda předm.komise češtiny                                Aprobace: Č - ZSV

Vyučující:    PaedDr. Kateřina Krausová                           Aprobace: Vv                      Délka praxe: 20

Třída:    2.A                 Předmět:    výtvarná výchova                Vyučovací hodina:    2.         Počet žáků: 32

Cíl hospitace: Pedagogové se vzájemně obohatí o nové aktivizační metody výuky a ověří jejich efektivitu. Hospitující shledá provázanost mezipřemětových vztahů.

Tematický celek: Renesance

Téma vyučovací hodiny: Opakování z renesance

Vzdělávací cíl:

Průběh vyučovací hodiny:

Pozdrav, kontrola prezence, kontrola sešitů,třídnické záležitosti, seznámení s cílem h., s průběhem hodiny                                                                                                             5

Písemné opakování renesance – skvělý systém (studentky pouze s papírem, vystoupí do uličky, sednou podel obráceného abecedního pořadí), dělení do skupin A a B                25                                  

Odevzdání testů, společná kontrola, správné odpovědi, fixace, pozitivní feedback  35

Datapojektor – promítání, obrazy renesance, žáci určují, o které jde , využití i parodie (Marilyn Monde jako Venuše Boticelliho)                                                                                  40           

Z doprovodu hudby studentky malují obličej K. Krausové do sešitu vy stylu Arcimboldových obrazů                                                                                                                                                45

                                                         

Časová dotace    1 hod    Obsah                                              Činnosti písemný test, aktivizační metody  

Poznámky

Velmi pozitivní – promyšlená organizace testu, aktivizační metody (určovábní obrazů z dataprojektou, závěrečné malování KK ve stylu obrazů Arcimbolda)

Hospitační postřehy

přidáno: 11. 1. 2011 12:54, autor: Jana Budinská

Ve svém příspěvku bych se chtěla pozastavit nad inspirativními momenty ze čtyřech hospitací, které jsem uskutečnila v rámci projektu Velké školní klíčování.

První hospitovanou hodinou byla hodina speciální pedagogiky u Ivy Koudelkové. Téma hodiny (mentální retardace) bylo pro studentky pedagogické školy zajímavé, což se ve frontálním výkladu odrazilo v dotazech studentů. Oceňuji závěrečnou aktivitu, při které studentky v rámci skupinové práce měly vymyslet program na půl dne pro děti různých schopností. Aktivita byla zvolena tak, aby studentky mohly při plánování programu využít poznatků z praxe i teoretické výuky a při prezentaci byly schopné obhájit svoje rozhodnutí.

Druhou hospitovanou hodinou byla hodina etické výchovy u Šárky Horákové (seminář ve třídě kvarta), která byla zaměřena na sebereflexi a sebepoznání. Vyučující vystavěla hodinu tak, aby studentky mohly při různých aktivitách využít svoje tvůrčí schopnosti (hra na rozpohybování), učily se sebekontrole (práce na svém deníku), zamyslely se nad reakcemi ostatních lidí a uměly vyjádřit svoje postoje a názory. Pro aktivity vyučující zvolila formu hry a skupinové práce, při které studentky využívaly vlastních zkušeností. Hodina byla velmi přínosná, studentky si jí užívaly a věřím, že získané poznatky a dovednosti přispěly k  růstu jejich osobnosti.

Třetí hospitovanou hodinou byla hodina dějepisu ve třídě sexta. Vyučující Ladislav Kodym využil pro názornost výuky mapy, nástěnné obrazy a reprodukce obrazů, které přispěly k lepšímu zapamatování informací o době vlády Maxmiliána II. a Rudolfa II. a zároveň využil poznatků studentů z hodin výtvarné výchovy. Pro opakování látek předchozích vyučovacích hodin byla zvolena práce ve dvojicích, při které studenti spolupracovali a využívali atlas, ze kterého mohli vyvodit odpovědi na některé otázky. Zároveň bych ocenila to, že vyučující v průběhu výkladu kladl otázky, a tím vedl studenty k přemýšlení v souvislostech a k vyvozování, popřípadě vysvětlování některých událostí 16. a 17. století.

Poslední hospitovanou hodinou byla hodina německého jazyka ve třídě kvinta. Vyučující Lucie Nosková vedla hodinu v německém jazyce. Při společném opakování slovní zásoby týkající se částí těla  využila různých typů cvičení připravených pro interaktivní tabuli (přiřazování částí těla k obrázkům, obrázků částí těla ke slovíčkům, přesmyčky, množná čísla částí těla, přísloví s částmi těla), která byla velice názorná a určitě přispěla k lepšímu osvojení  a procvičení slovní zásoby. Při práci na cvičeních studenti velmi dobře spolupracovali nejen mezi sebou, ale i s vyučující.

Všechny hospitované hodiny a následné rozbory pro mne byly přínosné a určitě mohou přispět k širší mezipředmětové spolupráci.

 

Simona Grafková

 

Hospitace v hodině ODV – 4. A, Mgr. Šárka Horáková

přidáno: 11. 1. 2011 3:53, autor: Michaela Matúšová   [ Aktualizováno 18. 5. 2011 23:41 uživatelem Marián Klapka ]

Datum: 22. října 2010

Vyučovací hodina: 4.

Téma vyučovací hodiny: Dramatická hra s říkadlem

Cíl vyučovací hodiny: Žákyně rozkryjí rytmickou podobu básně

Průběh vyučovací hodiny:

časová dotace                    obsah                                                                 poznámky

 

1 min.                     Uvítání žáků, seznámení s názvem textu                - druhá hodina v rámci

                               a jeho autorem: Vítězslav Nezval – Byl jednou       dvouhodinového vyučování

                               jeden míč

 

2 min.                     Čtení a zápis textu                                                   - vyučující čte text

                                                                                                                - žákyně zapisuje na tabuli

 

10 min.                   Domýšlení rýmů na základě myšlenkových           - klíč: bič, tyč, dříč

                               asociací                                                                   - dírka, sirka: sbírka, pírka,

                                                                                                                  Jirka, Mirka

                                                                                                               - skočil do kamen: a byl s ním

                                                                                                                  amen

                               Pokyny pro práci s dětmi při odborné pedagogické praxi žákyň SOŠPg:

                               - vyučující přečte text tak, aby vytvořila napětí před závěrečným slovem, což

                                 vede děti k dopňování textu

                               - potřeba navést dětí ke konkrétní představě                                                                                                             

                                                                                           

25 min.                  Obměny práce s daným textem:

                               - ztvárnit text zvukem na vlastní tělo                      - jedna žákyně recituje, druhá

                                                předvádí zvukově

                               - ztvárnit text pouze zvuky                                     - sluchové vnímání básně

                                                                                                                 při zavřených očích

                               - vyjádřit text pohybem                                          - využití momentálních nápadů

                                             - fázování pohybu

                                             - různá psychická rozpoložení:

                                                                                                                 zděšení, deprese, tajemno, 

                                                                                                                 radost, zamilovanost

                               - projevit se tancem

                               - zpracovat simultánně                                            - vyučující předříkává text, žá-

                                                kyně se vyjadřují pohybově i

                                                                                                                  pantomimicky

                                 - tempo, rychlost, důraz

 

5 min.                     Doporučení pro zacházení s básní při práci s dětmi:

                               - zvolit hudební nástroj

                               - zpívat melodii

                               - kreslit, malovat

                               - „tahat se o slova“ - slouží k zapamatování textu

 

1 min.                    Domácí úkol: Práce s veršem - vytvoření čtyř až pěti kroků, které směřují k   

                              samostatně zvolenému cíli

 

1 min.                    Úklid učebny po neformálně volené organizaci sezení na pohovkách, na židlích,

                              na zemi (dle zájmu žákyň).

 

Závěr:

 

   Mgr. Šárka Horáková je zkušená pedagožka s vyhraněným zájmem o dramatickou výchovu, jíž se několik let intenzivně věnuje. Její odborné znalosti oboru, umělecké předpoklady a pedagogické nadšení jsou zárukou kvalitního vedení hodin ODV i předávání zkušeností budoucí generaci učitelů.

   Vyučovací hodina byla vedena zajímavou formou partnerského setkání s žákyněmi. Třída se pod odborným vedením vyučující sama aktivně podílela na průběhu činností. Učení nových dovedností probíhalo praktickou formou vlastního prožitku. V průběhu vyučování docházelo též k rozvoji rozumové složky osobnosti studentek, které si osvojovaly nové vědecké pojmy jako: zástupný text, gradace, interpretace textu.

   V hodině se zcela přirozeně prolínala dramatická výchova s pohybem, zvukovým vyjádřením, doporučeními pro výtvarné aktivity, využitím psychologických momentů učení a vyučování, znalostmi pedagogiky, objevovala se též sociální nápodoba způsobů chování i osvojování si role pedagoga.

   Výhodou výuky většiny uměleckých předmětů je možnost práce s málo početnými skupinami žáků.

 

 

 


Postřehy z hospitací

přidáno: 10. 1. 2011 23:59, autor: Stanislav Bendl   [ aktualizováno 11. 1. 2011 0:01 ]

Jako většina kolegů jsem  v listopadu a prosinci absolvovala osm hospitací. Jsem velmi ráda, že tato možnost zde byla. Dle mého soudu byla většina hodin naprosto „normálních“. Žádné ukázkové a tzv. předváděcí. Kolegové mi ukázali,  co v hodinách používají běžně a co se jim osvědčilo. Viděla jsem různé metody a formy práce. Některé mohu použít ve svých předmětech, jiné jsou pro mne nevyužitelné. Většina hodin probíhala v přátelské a tvůrčí atmosféře. Přínosem a inspirací pro mne byly všechny hodiny. Zde bych chtěla poukázat na ty, které mne nejvíce zaujaly.

Velmi na mne zapůsobila hodina etické výchovy u Šárky Horákové. Překvapilo mě, jak žákyně spolupracovaly s vyučující, jejich otevřenost, ochota diskutovat a podělit se o své vlastní , často  velmi osobní, zážitky. Všechny žákyně byly stále zapojeny do činností. Hodina probíhala v klidné a tvůrčí atmosféře, struktura hodiny byla dokonale promyšlena. Bohužel není možné, dle mého soudu, učit tento předmět v celé třídě.

Hodina zeměpisu u Tomáše Dočekala probíhala ve velmi svižném tempu. Zkoušení u slepé mapy a zároveň samostatná práce ve dvojicích – všichni musí vyvíjet nějakou činnost. V samostatné práci studenti tvořili  trojice  spolu souvisejících pojmů. Výborně zde byly využity mezipředmětové vztahy. Velmi se mi líbilo, když se učebna proměnila v pomyslnou mapu České republiky a každý student musel podle vylosovaného pojmu zaujmout své místo  „na mapě“.  Tato aktivita byla použita na závět hodiny jako opakování slepé mapy ČR.

Hodina metodiky výtvarné výchovy u Katky Krausové byla plná tvořivých činností. Každý dostal v hodině příležitost uplatnit svou tvořivost a fantazii. Během frontálního výkladu byli studenti neustále aktivizováni a pobízeni k vymýšlení vlastních příkladů na doplnění výkladu. Pochopení látky si potom ověřili při praktické činnosti – vytvoření „něčeho“ z listu papíru. Celá hodina probíhala ve velmi přátelské atmosféře. Z této hodiny jsem si odnesla řadu nových poznatků pro výuku pedagogiky.

Svým rychlým pracovním tempem a stoprocentním zapojením studentů mě zaujala hodina NJ u L. Noskové. Neustále střídala různé formy práce – učebnice, pracovní sešit, poslech, skupinová práce, hra, práce u tabule. Aktivity náročné na pozornost a myšlení střídala s odpočinkovými. Studenti museli být neustále aktivní a nemohli si dovolit nedávat pozor.

Tematický celek:  Co děláš pro svoje zdraví

Téma vyučovací hodiny:  Části těla

Vzdělávací cíl:  procvičení a upevnění slovní zásoby

-          Úvod, seznámení s cílem hodiny

-          Hodnocení testů z minulé hodiny, upozornění na nejčastější chyby

-          Práce s učebnicí – studenti dávají do množného čísla části těla

-          Samostatná práce v učebnici – správně spojit, co děláme s různými částmi těla, společná kontrola cvičení, vyučující klade důraz na správnou výslovnost studentů

-          Poslech textu – studenti mají zopakovat text, který slyšeli

-          Skupinová práce u tabule – soutěž dvou družstev. Studenti mají od spodu psát části těla. Kdo napíše nejvíce.

-          Pohybová aktivita – studenti si myslí část těla a vytleskají ji, soused zapakuje a přidá další

-          Oprava chyb – studenti špatně pojmenovávají části těla a další je opravují.

-          Práce ve dvojicích s učebnicí – odpovědi na otázky, co dělají části těla.

-          Samostatná práce do pracovního sešitu – přeložit cvičení a dát do množného čísla, společná kontrola

-          Cvičení v učebnici – co nemůžu dělat, když mi chybí určitá část těla

-          Zadání domácího úkolu

 

 

Ivana Koudelková

Střípky z hospitací

přidáno: 10. 1. 2011 9:34, autor: Michaela Matúšová   [ aktualizováno 10. 1. 2011 9:35 ]

Asi budu opakovat slova kolegů, když napíšu, že hodiny, které jsem navštívila, byly pro mě opravdovým přínosem. Jako řadový pedagog jsem si „rozšířila obzory“ i v jiných předmětech, než které jsou mé aprobační (Čj a ZSV – v rámci obou předmětů se s kolegy stejného „zaměření“ vzájemně hospitujeme již několik let).

Snažila jsem se navštívit předměty, které alespoň okrajově souvisí s těmi mými, ale jak říká klasik: vlastně „všechno souvisí se vším…“

Co se mi líbilo? Mnoho věcí, vezmu vše hezky postupně. Jako první jsem navštívila hodinu literatury v primě (kolega Bendl). Už v prvních minutách řešil se třídou „malý zádrhel“ – rozbité sklo. Tato událost byla v podání zmíněného kolegy elegantně využita k budování mezipředmětových vztahů –  konkrétně s fyzikou. Velmi se mi líbilo využití dramatizace, vstup                 do různých  rolí (charakteristika pohádkových postav) a využití neverbální komunikace. U stejného pedagoga velmi oceňuji i využití multimediální techniky  (hlavně dataprojektor v septimě – prezentace vypracovávají i studenti).

Další hodina, kterou jsem navštívila, proběhla ve 2.G pod taktovkou T. Dočekala. Jednalo se o hodinu zeměpisu. Velmi se mi líbila práce se třídou v metodě, kdy si studenti vylosovali lístečky – zeměpisné pojmy – a sami sebe „umisťovali“ na mapu ČR (vyučující  tak velmi vhodně zařadil do hodiny i zážitkové formy).

Hodina dějepisu v sekundě u I. Koudelkové mě potěšila svou svižností i vtažením žáčků „do hry“. Líbila se mi práce ve dvojicích i práce s pojmy z různých náboženství .

Další kolegyní, která mě inspirovala svým přístupem i metodami, byla L. Krausová.  Hodina měla velmi kvalitní úvodní motivaci,   vlastní tvorba studentek byla podbarvená příjemnou meditační hudbou, vyučující používala metody pozorování, dialog i jiné. Celá hodina byla prodchnuta velmi příjemnou  a tvůrčí atmosférou.

Další hodina byla pro mě přínosná i v tom, že jsem navštívila „mou“ třídu – tercii. Byť to byla jen půlka mé milované třídy…Jednalo se o angličtinu pod vedením L. Hynkové. Co se mi líbilo nejvíce? Asi práce s časopiseckým textem, hra pexeso aplikovaná na výuku angličtiny a doplňovací cvičení.

Etika v kvartě (Š. Horáková). Předmět v současné době velmi preferovaný, podle mě i potřebný. Opět jsem viděla příjemnou a tvůrčí atmosféru i citlivý přístup vyučující. Pro mě velmi zajímavou techniku bylo tzv. kreslení beze slov, společné dílko, na kterém si frekventanti procvičovali kooperaci, neverbální komunikaci, pozornost i ohleduplnost.

A na závěr hudební výchova s metodikou ve 3. A pod velením A. Matějovské. Už koncem října na mě dýchla vánoční atmosféra, neboť děvčata pracovala na projektu vánoční besídky pro dětičky v packých mateřských škol. Názorný příklad projektové práce – zapojují se všechny studentky, dochází k propojení různých předmětů (v této hodině konkrétně hudební výchova, jazyková a pohybová výchova, dějepis s důrazem na regionální problematiku).


                                                                                                                                                  Mgr. Jana Knapová

Hospitace u Mgr. Tomáše Dočekala – Zeměpis

přidáno: 2. 1. 2011 23:48, autor: Marta Ehmigová

HOSPITAČNÍ ZÁZNAM

 

Datum: 20. 12. 2010

Vyučující: Mgr. Tomáš Dočekal       Aprobace: Z - M                Délka praxe: 9 let

Třída: kvarta - Zeměpis                    Počet žáků: 27

Tematický celek: Hospodářství České republiky

Téma vyučovací hodiny: Vývoj českého hospodářství

Vzdělávací cíl: naučit žáky rozumět základnímu vývoji české ekonomiky

Průběh vyučovací hodiny:


ČINNOST UČITELE

Vyučovací hodina probíhala v běžné třídě vybavené interaktivní tabulí formou frontální a skupinové výuky. Doslovná formulace výukového cíle nebyla vyslovena, učitel na začátku hodiny jen naznačil téma hodiny, a co budou v hodině probíhat.  Hodina byla podněcující a zajímavě pojatá. Pan učitel měl připravené zajímavé aktivity a otázky, vztah k žákům byl očividně pozitivní. Snažil se klást hlavní důraz na aktivitu žáků - patrné podle forem a metod práce.

První část vyučovací hodiny byla věnována opakování látky z minulých hodin. Pan učitel jako motivační aktivitu zvolil spojovačku týkající se heraldiky (10 min). Úkolem studentů bylo spojit znaky měst s jejich názvy (jednalo se o tato města: Bohumín, Kopřivnice, Třinec, Jihlava, Znojmo, Havířov).  K tomuto úkolu využil již zmíněné interaktivní tabule. Další aktivitou na zopakování měst v České republice byla tzv. živá mentální mapa (asi 10 min). Každý student dostal od p. učitele na malém papírku název jednoho českého města. Podle polohy českých a moravských měst se potom studenti prostorově uspořádali po třídě. Poté, co studenti zaujali konečnou polohu, došlo ke kontrole učitelem (každý žák přečetl své město a učitel zkontroloval, zda je jeho umístění správné, a popř. žáky přemisťoval).

Druhá část hodiny proběhla ve znamení živého a poutavého výkladu (10 min). Učitel se při svém monologu často ptal a volil k tomu kontroverzní otázky. Velmi se mi líbil řečový projev p.učitele a vysvětlování těžkých pojmů. Výklad se týkal pojmů souvisejících s ekonomickou situací po roce 1989, jako jsou transformace, privatizace a liberalizace.

Předposlední aktivitou byla práce s textem – americkou webovou stránkou CIA (Central Intelligence Agency, 10 min). Studenti měli za úkol z těchto stránek vyčíst a opsat si základní hospodářské ukazatele pro Českou republiku (HDP, nezaměstnanost, růst HDP, sektory atd.). Úkol pro některé studenty velmi náročný, jelikož všechny klíčové pojmy byly v angličtině.

                Na závěr hodiny jedna studentka měla za úkol vymyslet 1 dlouhou rozvitou větu obsahující vývoj české ekonomiky (5 min). Touto poslední aktivitou si studenti zopakovali, co nového se dnes naučili.

ČINNOST ŽÁKŮ

Při hodině se žáci často ptali a projevovali zájem o danou tematiku. Jejich celková aktivita byla velká, jen málo jedinců vyrušovalo a upozorňovalo na sebe. Na pokyny učitele reagovali většinou okamžitě. Mnoho aktivit bylo zaměřeno na tvořivé myšlení žáků.

 

Mezipředmětové vztahy: Dějepis, Anglický jazyk

 

Aktivizační metody: hra (spojovačka), práce s interaktivní tabulí, živá mentální mapa, práce s textem, metody rozvíjející kritické myšlení – klíčová slova, volné psaní

 

Závěr:

Vyučovací hodina byla pěkně připravená, promyšlená a zvládnutá perfektně časově.

 

Projektové tipy aneb Nakoukněte, jak to dělají jiní

přidáno: 2. 1. 2011 9:35, autor: Michaela Matúšová   [ aktualizováno 3. 1. 2011 0:20 ]

Projekt velké školní klíčování směřuje k cíli, jímž je zefektivnění výuky na naší škole skrze prohloubení mezipředmětové spolupráce. A právě projektová metoda podněcuje žáky, aby chápali problémy v souvislostech, tedy mezipředmětově.

Pojmy projektové vyučování a projekty obecně, jsou tak široké, že pod ně lze zařadit široké množství postupů. Naši žáci se naučili říkat projekt skoro všemu, co se byť mírně, vymyká klasické výkladové hodině. Z ukázkových hodin mých kolegů jsem vybrala několik zajímavých tipů, jak projekt pojmout a zároveň neopomenout hlavní zásady jeho realizace.


V hodině německého jazyka jsem byla svědkem realizace dlouhodobého projektu zaměřeného na reálie německy mluvících zemí:

Téma projektu

Reálie německy mluvících zemí

Vyučující

Ing. Jindřiška Dubnová

Časová dotace

Několik vyučovacích hodin

Cílová skupina

2.G

Prostorová organizace

Domácí příprava ve skupinách, prezentace a hodnocení probíhá v rámci vyučovacích hodin

Popis projektu

1)      Žáci jsou rozděleni do dvou až čtyřčlenných skupin a každé pracovní skupině je přiděleno jedno téma (např. spolkové země Německa).

2)      Během domácí přípravy nastudují žáci potřebné informace o zadaném tématu a vypracují prezentaci a pracovní list pro spolužáky vztahující se k tématu.

Vytvořené materiály zašlou studenti předem ke kontrole vyučující, která je zkontroluje a případně doporučí jejich úpravu.

3)      Studenti prezentují zpracované informace v rámci vyučovací hodiny. Prezentují v českém jazyce.

V průběhu prezentace vyplňují spolužáci pracovní listy.

Po skončení prezentace následuje kontrola pracovních listů.

4)      Hodnocení probíhá jak ze strany učitele, tak formou autoevaluace žáků, kteří prezentovali. (Viz obrazová příloha)

5)      V budoucnu jsou žáci z probrané látky písemně zkoušeni (jako učební materiál jim slouží doplněné pracovní listy).

Postřehy z realizace projektu

Za přínosné považuji zejména tvorbu a vyplňování pracovních listů. Posluchači jsou nuceni se aktivně výuky účastnit a nemohou zůstat v naprosté nečinnosti, ke které poslech referátů čas

to vede.

Inspirativní je taktéž způsob hodnocení pr

ojektu a další práce se získanými informacemi.


 Dalším projektem, jehož jsem se částečně účastnila, byla hra Ztracení, která proběhla ve společenskovědním semináři u Paedr. Stanislava Bendla.

Téma projektu

LOST – ústava -  výchova k demokracii

Vyučující

Paedr. Stanislav Bendl

Časová dotace

Cca 3 vyučovací hodiny

Cílová skupina

3.G, septima (účastníci semináře)

Prostorová organizace

Práce ve škole, dokončení přípravy na fázi IV doma

Popis projektu

Aktivita LOST - žáci vytvářejí pravidla pro život na ostrově, prezentují je a diskutují o nich.

 

Ztroskotali jste na pustém ostrově. Zachránilo se z vaší lodi 100 lidí. Vy jste (vaše skupina) byli ostatními vybrán, aby ste připravili základní pravidla život na ostrově. Ze ztroskotané lodi máte k dispozici jen velmi málo věcí: 3 nože, 3 rýče, kladivo a malé množství jídla – konkrétně 100 kg pšenice, 100 kg brambor.

 

Fáze I: Představa ostrova

Fáze II: Dělba obydlí, věcí, potravin

Fáze III: Principy společného života na ostrově.

Přjímání rozhodnutí

Obsah rozhodnutí

Kdo a jak bude vykonávat moc

Práva a povinnosti obyvatel

Jak řešit případy vnějšího ohrožení

Jak řešit konflikty mezi vámi

Další nutná pravidla

Fáze IV: Prezentace jednotlivých ostrovů

Kritéria hodnocení ve skupinách:

1.       Jakou šanci mají obyvatelé přežít v případě přírodní katastrofy?

2.       Do jaké míry nebude ohroženo právo na soukromí?

3.       Do jaké míry tě daná pravidla ochraňují v případě vnější agrese?

4.       Do jaké míry organizace života zajišťuje tvou osobní bezpečnost?

5.       Do jaké míry mohou obyvatelé ostorva ovlivnit rozhodnutí, jež mají dopad na jejich život,

6.       Do jaké míry si na tomto ostrově můžeš dělat, co chceš?

7.       Do jaké míry jsou lidí, kteří mají více moci, více limitováni a kontrolováni než běžní obyvatelé?

8.       Event. další kritérium

Fáze V:  Společné vyhodnocení, možnost revize pravidel

 

(Vypracoval Stanislav Bendl, inspirace aktivitou popsanou v knize Věry Jiráskové – Občan v demokratické společnosti.)                                                                        

Postřehy z realizace projektu

Jako tip z tohoto projektu opět přikládám podklady k hodnocení práce skupin. Tentokrát jsou prezentace hodnoceny ze strany posluchačů, kteří bodově hodnotí, nakolik byla splněna zadaná kritéria. Žáci mají možnost se ptát prezentující skupiny na věci, které jim nejsou jasné, případně diskutovat o sporných bodech. Hodnocení je z velké části zaměřeno na obsahovou, nikoliv na formální stránku prezentace. Forma může být předmětem hodnocení v závěrečné fázi, kdy dochází k souhrnnému vyhodnocení projektu. 


 

Poslední projekt, který bych zde ráda nastínila, se uskutečnil v hodině chemie u RNDr. Josefa Křečka.

Téma projektu

VODA

Vyučující

RNDr. Josef Křeček

Časová dotace

Cca 4 vyučovací hodiny

Cílová skupina

Tercie

Prostorová organizace

Zadání projektu, seznámení s pravidly – ve škole, příprava prezentace – domácí práce, prezentace a vyhodnocení projektu – ve škole

Popis projektu

1)      Studenti se rozdělí do skupin podle témat a podle funkcí – referující (zpracovávají a přednášejí zadaný referát), oponenti (hodnotí výkon referující skupiny a doplňují chybějící poznatky) a pozorovatelé (hodnotí výkony všech).

Každý student má právě tři zmíněné funkce a je tedy členem tří skupin.

2)      Žáci doma ve skupinách vypracují referát na dané téma. Přitom se řídí obsahem pracovních listů, které budou muset spolužáci na základě jejich referátu vyplňovat.

3)      Žáci jsou seznámení s pravidly pro tvorbu projektu:

Pravidla, která budeme v našem projektu respektovat (vypracoval J. Křeček):

Postup:

a)      Referát referentů – do 5 minut

b)      Vystoupení oponentů – do 3 minut

c)       Vystoupení pozorovatelů – do 2 minut

d)      Dotazy třídy

e)      Dotazy a připomínky vyučujícího

 

f)       Dodržujeme časové limity.

g)      Naše referáty jsou naší vlastní prací, žádné staženiny z internetu způsobem
Ctrl C + Ctrl V.

h)      Vzájemně si nasloucháme, nevykřikujeme, pokud chceme něco doplnit, hlásíme se
o slovo.

i)        Držíme se daného tématu., jsme věcní.

j)        Respektujeme ostatní a jejich názory, neurážíme toho, kdo má odlišný názor.

k)      Přijímáme a respektujeme svoji roli v projektu.

l)        Při domlouvání se ve skupině mluvíme potichu.

 

4)      Žáci prezentují téma, které vypracovali:

Po vystoupení referujících, oponentů a pozorovatelů následují dotazy třídy, kdy se mohou žáci ptát na věci, které je zaujaly, nebo jim neporozuměli.

Poznatky z referátů doplňují žáci do učitelem předpřipravených pracovních listů.

5)      Následuje kontrola pracovních listů

6)      Hodnocení průběhu projektu, hodnocení vlastní práce žáků. Žáci obdrží od učitele hodnotící list (viz příloha). Mají za úkol jej anonymně vyplnit do příští hodiny.

7)      Diskuze na téma zda a jak byla dodržována pravidla projektu, na nichž se všichni zúčastění na počátku realizace shodli. Návrhy na případné úpravy pravidel.

Postřehy z realizace projektu

U tohoto projektu oceňuji jeho strukturu a promyšlenost. Za důležité považuji stanovení pravidel projektu a důslednou reflexi jejich dodržování. Pro úplnost přikládám i zde ukázku hodnotícího listu – je to další z tipů, jak hodnotit práci žáků na projektu.


 Zvětšený náhled:


 

 Vypracovala: Michaela Klapková Matúšová

Širší hospitační záznam: hodina zeměpisu Mgr. Tomáše Dočekala ve třídě 3. G

přidáno: 2. 1. 2011 3:26, autor: Marián Klapka

V samotném úvodu vyučovací hodiny vyučující oznámil, že se chystá zkoušet několik jedinců z pojmů u slepé mapy. Tyto pojmy nebyly jen tak nahodilé, ale týkaly se probírané látky z tematického celku Průmysl České republiky. Zbytek třídy zatím dostal za úkol samostatnou práci - tzv. spojovačku. Vyučující promítl pomocí dataprojektoru několik nářečních tvarů slovesa „hodí“ ( 3. os. mn. č. od slovesa hodit ) a zadal studentům, aby přiřadili jednotlivé nářeční tvary do nářečních skupin. Po ústním zkoušení následovala kontrola, zda studenti nářeční tvary správně přiřadili.

V další fázi vyučovací hodiny se třída rozvzpomínala na látku z předchozích hodin. Vyučující živou diskuzí ověřoval, zda a kolik učiva z tematického celku Průmysl České republiky si studenti uchovali v paměti. Kladl důmyslné otázky a vyvolával studenty napříč třídou.

 

Na opakování logicky navazovala fáze výkladu nové látky – Těžební průmysl. Vyučující formou frontální výuky seznamoval studenty s významnými oblastmi těžebního průmyslu u nás ( hnědé uhlí, černé uhlí, uran, ropa, ostatní suroviny). Výklad vedl strukturovaně, systematicky a prokládal ho živou diskuzí, čímž přiměl studenty hledat souvislosti, vybavovat si věci, které znají z běžného života, a uvědomovat si, jak se jich probíraná látka týká. Velice mě zaujalo, že výklad názorně prokládal ukázkami webových stránek společností, které u nás ty které suroviny těží. Jako zajímavost vyzdvihl fakt, že většina z nich se prezentuje webovými stránkami, na kterých převládá zelená barva, čímž se snaží navodit dojem, že jejich počínání je veskrze ekologické.

 

V závěru hodiny vyučující shrnul učivo a zdůraznil nejdůležitější fakta.

 

Závěr: Hodina byla vedena systematicky a prokládána interakcí vyučujícího se studenty. Ačkoliv téma těžební průmysl není něco, co by mě předem lákalo, hodina mě velice bavila a dozvěděla jsem se spoustu nových informací, které si, doufám, uchovám v paměti.

 

 

Vyzdvihnout: erudované vystupování vyučujícího

                       celkové klima v hodině bylo přátelské

                       studenti byli vyzýváni k diskuzi s učitelem

                       vyučující využíval tyto pomůcky: mapa, slepá mapa, internet a dataprojektor

                       vyučující uplatnil mezipředmětové vztahy ( ČJ ) – nářečí českého jazyka

 

 

 

Mgr. Radka Ponikelská 31. 12. 2010

      

 

Hospitace u Š. Horákové

přidáno: 2. 1. 2011 3:22, autor: Marián Klapka

   HOSPITAČNÍ ZÁZNAM

 

Škola:          Gymnázium a SOŠPg Nová Paka          Datum: 24.11.2010

Jméno hospitujícího:  Mgr. Alena Matějovská                               Aprobace: ČJ, HV

Vyučující:   Mgr. Šárka Horáková        Aprobace:    ČJ, VV             Délka praxe: 21

Třída:      2.A                   Předmět:      Dramatická výchova         Vyučovací hodina:  3.   Počet žáků: 15

Cíle hospitace:

Pedagogové se vzájemně obohatí o nové aktivizační metody výuky a ověří jejich efektivitu.

Hospitující shledá provázanost mezipředmětových vztahů.

Tematický celek: Smyslové vnímání

Téma vyučovací hodiny: Podzim

Vzdělávací cíl:  Naučit vnímat podzim všemi smysly

Průběh vyučovací hodiny:

Časová dotace                      Obsah                                    Činnosti                     Poznámky

        seznámení s cílem hodiny, zápis tématu do třídní knihy, docházka

         žáci se rozpočítávají a 5 minut si ve skupinách povídají o podzimu

10´       žáci vytvářejí na základě předchozí práce ve skupinách živý obraz, určují si, kdo z nich bude divák, diváci mají zavřené oči, na tlesknutí otevírají oči a popisují, co vidí, jdou za postavu a říkají, co by daná postava mohla říkat                            

15´       fotografie, které žáci vytvořili, pojmenovávají, rozehrávají příběh,na základě příběhu vzniká                      nějaký konflikt

 

 

(př. pojmenování fotografií – Blátivá cesta do tanečních. Podzimní radovánky. Česání jablek. Podzimní práce.)

                                                                       (žáci znovu připomínají, co vyčetli z obrazů)

         žáci shrnují pojmy, se kterými se seznámili                           (např. pojem titulek,…)

         každý žák dostane jablko, které ochutná, potom si sdělují pocity a asociace, které v nich chuť jablka vyvolala                            (zadání domácího úkolu – na základě chuti jablka vymyslet příběh)

         zápis do sešitu, (učitelka žákům diktuje klíčové pojmy)

Závěrečné shrnutí učiva (je zřejmé, že žáci si látku osvojili)

 

Mezipředmětové vztahy:

 jazyková výchova, výtvarná výchova, biologie

 

Aktivizační metody:

rozhovor, práce ve skupině, ochutnávání jablka- přímé vyvolání pocitů, dramatizace

 

Závěr:

Hodina byla dokonale promyšlená, tvůrčí, žáci všechny úkoly plnili s nadšením, aktivně se zapojovali. Ke každé aktivitě byli výborně motivováni učitelkou. Hodina byla pro mě inspirativní, některé momenty mohu modelově přenést do vlastní výuky.


Obohacující momenty z hospitací

přidáno: 31. 12. 2010 9:11, autor: Marián Klapka

Ve svém příspěvku bych se chtěla pozastavit nad několika momenty, které pro mě byly v rámci hospitací inspirativní a obohacující. Jak již napsal ve svém příspěvku Marian Matúš Klapka (28.12.2010), vzájemné hospitace jsou skutečně přínosné. Ať už jsou důvody jakékoliv, pro člověka, který se chce „učit“, jsou nezbytné. Jsem proto velmi ráda, že jsem měla motivovanou možnost hodiny některých svých kolegů navštívit. Snažila jsem si vybírat – zajímaly mě vyučovací hodiny naprosto odlišného charakteru – ať se týkaly obsahu či formy, tak hodiny blízké mým zájmům a aprobaci. Chtěla jsem vidět kolegy muže i ženy, navštívit věkově odlišné kolektivy, vidět práci s celou třídou i s třídou dělenou.

Hospitovala jsem tedy u kolegyně Jany Knapové, „ostřílené“ pedagožky se zkušenostmi podobajícími se mým, v hodině občanské výchovy v primě, u Michala Chrtka, mladšího kolegy, v hodině matematiky v 1.G, ocitla jsem se uprostřed projektu studentů tercie v hodině chemie u nadšence Josefa Křečka a zažila práci v hodině hudební výchovy Aleny Matějovské s torzem poloviny 2.G.

A nyní bych uvedla několik postřehů, které mě zaujaly. Nechci se vyjadřovat k obsahu hodin, spíše jsem si všímala chování jednotlivých pedagogů, jejich přístupu ke studentům, schopnosti s nimi komunikovat, a metod, které ve svých hodinách používají. Viděla jsem většinou hodiny dle mého soudu klasické. Potěšilo mě to, protože v dnešní době, kdy studenti spíše čekají na to, jak budou baveni, co pedagog vymyslí, aby hodina byla vtipná (a lépe utekla), je takový přístup dobře zvládnutý velmi cenný.

U všech kolegů oceňuji důslednost v přípravě a ve vedení studentů (hlavně matematika, chemie, hudební výchova), pohotová schopnost aktualizovat probírané učivo, jeho transfer do života (hudební i občanská výchova, chemie). Všimla jsem si důslednosti při práci s předem stanovenými pravidly (chemie, občanská výchova). V hodinách kolegové rozlišovali úseky, kdy studenti pracovali, a dobu, kdy probíhal výklad a ve třídě byl klid. Velmi přirozeně si získávali respekt (a to i mladší kolega), líbila se mi motivace studentů v hodině matematiky, použití vtipu, schopnost studenty aktivizovat.

V hodinách jsem si všimla i propojování mezipředmětových vztahů (což kolegové dělali velmi přirozeně a svědčí to o jejich celkovém přehledu – hlavně občanská a hudební výchova).

V hodině hudební výchovy se mi líbilo, že Alena Matějovská studentům spontánně zpívala a do práce se zapojila s nimi, vstupovala do role a neustále poukazovala na praktické využití poznatků v životě. Velmi elegantně vyřešila situaci s rozsáhlou absencí.

Nakonec ještě hodina chemie. Josef Křeček měl hodinu (a několik hodin předtím a potom, neboť se jednalo o dlouhodobější projekt) velmi dobře promyšlenou. Ve své hodině dokázal zapojit všechny přítomné studenty tím, že měli své role, za které byli v závěru hodnoceni. Dle jeho slov využil organizační model fyzikální soutěže, který plně odpovídá práci se skupinami. Přínosná pro mě byla opět důslednost, s jakou bylo vše připraveno (pravidla, podle kterých studenti pracovali, hodnoticí listy, pracovní listy sloužící jako zápis z hodiny).

V závěru bych chtěla poděkovat všem kolegům, jejichž hodiny jsem navštívila, za vstřícný přístup k hodnocení, protože právě tento čas byl časem skutečně přátelského popovídání o problematice, jíž jsme všichni součástí.

Šárka Horáková

 

  

1-10 of 25