Výsledky ankety aneb Jak hodnotí žáci kvarty projekt Země 2111

přidáno: 27. 6. 2011 4:00, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 27. 6. 2011 22:12 ]
Výsledky ankety jsou následující:

Bavila mě práce na projektu?
 • rozhodně ano: 5 (19 %)
 • spíše ano: 10 (37 %)
 • jen na některých jeho částech: 9 (33 %)
 • spíše ne: 3 (11 %)
 • rozhodně ne: 0 (0 %)

V čem vidím největší přínos projektu?
 • přinutil mě zamyslet se nad budoucností naší planety: 19 (70 %)
 • naučil(a) jsem se pracovat ve skupině, přijímat společná stanoviska: 2 (7 %)
 • naučil(a) jsem se obhajovat svůj názor před ostatními: 1 (4 %)
 • naučil(a) jsem se hodnotit názory ostatních: 1 (4 %)
 • v něčem jiném: 4 (15 %)
 • v ničem:0 (0 %)
V projektu Země 2111 bylo pro mě nejzajímavější:
 • tvořit vizi světa za 100 let: 22 (51 %)
 • prezentovat svůj názor: 0 (0 %)
 • pracovat ve skupině, přijímat společná stanoviska: 2 (7 %)
 • hodnotit názory ostatních: 2 (7 %)
 • něco jiného: 1 (4 %)
V průběhu projektu bylo pro mě nejobtížnější:
 • tvořit vizi světa za 100 let: 9 (33 %)
 • prezentovat svůj názor: 1 (4 %)
 • pracovat ve skupině, přijímat společná stanoviska: 1 (4 %)
 • hodnotit názory ostatních: 10 (37 %)
 • něco jiného: 6 (22 %)
Nejzajímavější byla pro mě část projektu:
 • češtinářská (poselství mimozem. civilizacím): 0 (0 %)
 • angličtinářská (překlad poselství): 0 (0 %)
 • němčinářská (překlad poselství): 2 (7 %)
 • fyzikální (hlavní směry vývoje vědy a techniky): 13 (48 %)
 • zeměpisná (mapa světa, novinový článek): 8 (30 %)
 • dějepisná (učebnice z r. 2111): 2 (7 %)
 • výtvarná (futuristická koláž): 2 (7 %)
Přispěl projekt k rozvoji mezipředmětových vztahů?
 • rozhodně ano: 6 (22 %)
 • spíše ano: 17 (63 %)
 • spíše ne: 4 (15 %)
 • rozhodně ne: 0 (0 %)
Podle mého názoru je projektů ve výuce na naší škole:
 • až příliš mnoho: 23 (85 %)
 • přiměřeně, ale jsou soustředěny do krátkých časových období: 3 (11 %)
 • přiměřeně a jsou optimálně časově rozvrženy: 1 (4 %)
 • spíše málo: 0 (0 %)
 • naprostý nedostatek: 0 (0 %)
Jiné skutečnosti (1 komentář):
 • Projekt mě přinutil zamyslet se nad minulostí naší planety.
Grafické znázornění výsledků ankety si můžete prohlédnout v přílohách článku. Ty jsou v poněkud v nižší kvalitě, s použitím nástroje Lupa jsou však dobře čitelné.

Komentář autora:
Výsledky ankety obrážejí názory 27 z celkového počtu 29 žáků třídy kvarty.
Práce na celém projektu bavila nebo rozhodně bavila 56 % respondentů, jen na některých částech 33 %, nebavila 11 %. Zde je možná vidět jisté přesycení třídy kvarty projekty. To se obráží i v odpovědi na otázku zkoumající četnost projektů na naší škole: 85 % respondentů odpovídá, že jich je až příliš mnoho. Sám se domnívám, že tomu tak není, v souvislosti s VŠK jsou však některé třídy - a k nim kvarta patří - nárazově vytíženy více, než bývá obvyklé. Do budoucna lze doporučit rovnoměrnější vytížení jednotlivých tříd v tomto směru. Největší přínos projektu vidí většina třídy v jeho věcném obsahu, tedy v tom, že přinutil žáky zamyslet se nad budoucností naší planety. Objevují se však i jiné přínosy - schopnost pracovat ve skupině, přijímat společná stanoviska, obhajovat své názory před ostatními, hodnotit názory ostatních. Právě hodnocení názorů ostatních považuje nejvíce respondentů (37 %) za to, co pro ně v projektu bylo nejobtížnější. Téměř stejný počet (33 %) považuje za nejobtížnější tvořit vizi světa za 100 let, současně to však bylo pro 81 % třídy nejzajímavější. Z jednotlivých částí projektu hodnotí třídy výrazně nejvýše dvě - fyzikální a zeměpisnou, což bylo do značné míry dáno i atraktivitou zadání.
Nejcennější je však skutečnost, že podle 85 % respondentů přispěl projekt (odpovědi rozhodně nebo spíše ano) k rozvoji mezipředmětových vztahů - to je hlavní cíl celého Velkého školního klíčování a vzhledem k této skutečnosti lze považovat projekt Země 2111 za úspěšný.
ċ
Josef Křeček,
27. 6. 2011 22:11
ċ
Josef Křeček,
27. 6. 2011 22:11
Comments