O fyzikální části projektu Země 2111

přidáno: 10. 6. 2011 13:03, autor: Josef Křeček

Fyzikální část projektu Země 2111 probíhala v kvartě v šesti fázích:

      První fáze – (duben2011) – každý žák sestavil sám za sebe cca jednostránkovou stať o tom, jakými cestami se bude ubírat vývoj vědy a techniky a lidské civilizace vůbec v nejbližších 100 letech, jaké vynálezy se objeví atd. Na závěr každý vytknul ze své úvahy 5 hlavních bodů vývoje vědy a techniky v nejbližších 100 letech. S těmito 5 body bylo dále pracováno.

     Druhá  fáze (počátek května 2011) – ta už probíhala formou skupinové práce. Pomocí losování generátorem náhodných čísel vznikly tříčlenné skupiny (říkejme jim primární), v nichž se jednotliví jejich členové museli dohodnout o 5 nejdůležitějších bodech, které budou výstupem celé skupiny.

     Třetí fáze (polovina května 2011) – losováním byly tříčlenné primární skupiny sloučeny do menšího počtu šestičlenných „sekundárních“ skupin. Každá sekundární skupina  zahrnovala dvě původní primární skupiny. Obě primární skupiny se musely v rámci jedné sekundární skupiny dohodnout na 5 nejdůležitějších bodech.

     Čtvrtá   fáze  (na hodině fyziky 19. května 2011) – kooperace skupin metodu tzv. pěti barev. Každá ze sekundárních skupin (bylo jich ve třídě celkem 5) obdržela jeden barevně označený papír. Na něj napsala svých 5 bodů. Pak předala svůj papír k další skupině, která k jednotlivým položkám předchozí skupiny napsala buď „+“ (pokud s daným bodem souhlasila), „-“ (pokud s daným bodem nesouhlasila( nebo „?“ (v případě, že skupina považovala bod za sporný, nebo k němu měla neutrální postoj, nebo mu nerozuměla). Poté nastal posun papíru k další skupině atd., až se papír vrátil zpět ke skupině původní, která tak získala zpětnou vazbu o svých 5 bodech. Na základě toho pak každá skupina vybrala z původních 5 bodů nejdůležitější 3. Při výběru těchto 3 bodů se nemusela přesně řídit hodnocením  ostatních skupin, ale měla k nim přihlížet (vybrané 3 body tedy nemusely být automaticky 3 body s největším počtem „plusů“). Takto vzniklo při 5 skupinách teoreticky 15 bodů, které třída považuje za nejdůležitější. Protože se však některé položky  překrývaly, zůstalo konečných bodů nakonec jen 10.

     Pátá fáze (konec května a počátek června 2011) – obloukem se vracíme k 1. fázi, kde byl každý sám za sebe. V elektronickém hlasování měl každý žák třídy zvolit  z 10 bodů třídy, vybraných ve 4. fázi, těch pět, které považuje za nejdůležitější. Tímto způsobem pak vznikl výstup třídy jako celku, tedy těch 5 bodů vývoje vědy a techniky v nejbližších 100 letech, které třída považuje za nejdůležitější.  Jejich pořadí je dále uveden (v závorce je v procentech uveden počet žáků třídy, kteří danou položku zvolili mezi 5 nejdůležitějších):

·        Energetika, nové zdroje paliv (jaderná fúze), nové druhy paliv...................86,21 %

·        Dobývání vesmíru, osídlení nových planet ................................................82,76 %

·        Doprava se zrychlí, bude  bezpečnější a ekologičtější...............................79,31 %

·        Léky na dosud neléčitelné nemoci.............................................................72,41 %

·        Robotizace lékařství, využití nanorobotů...................................................58,62 %

             Na 6. – 10. místě se pak umístily tyto položky:

·        Umělá výroba lidských orgánů...................................................................37,93%

· Zastavení kácení deštných pralesů díky novému umělému materiálu podobnému dřevu.........................................................................................................27,59%

·        Zrychlení přenosu informací......................................................................27,59%

·        Hybridní pohony........................................................................................24,14%

·        Digitální svět.............................................................................................20,61%

      Šestá   fáze (červen 2011) – diskuse celé třídy nad výstupy fyzikální části projektu Země 2111 a nad výsledky celého projektu vůbec ( s přihlédnutím k aktivitám v ostatních předmětech, které se na projektu podílí).

Comments