Kritéria realizace mezipředmětových vztahů

přidáno: 20. 3. 2011 10:19, autor: Michaela Matúšová   [ aktualizováno 20. 3. 2011 11:11 ]
Abychom zúžili jinak široký pojem projekty, stanovili jsme si závazná kritéria jejich realizace. Vybraná kritéria byla schválena všemi členy metodického týmu a nyní bude jejich využitelnost ověřována.

Kritéria projektů realizovaných v rámci

Velkého školního „klíčování“


splňuji A/N

·         Projekt se vždy skládá z následujících fází:

o    Příprava projektu (Stanovení cíle, vytyčení tématu, …)

o    Realizace projektu 

o    Hodnocení projektu (Zpětná vazba pro žáky i učitele)

 

·         Kritéria hodnocení projektu jsou vždy stanovena předem

 

·         Projekt má předem stanovený harmonogram (časový plán)

 

·         Každý projekt má vždy předem stanovený výstup (např. prezentace, divadelní představení, e-learning, kniha, veřejná prezentace, internetové stránky, kvíz pro jiné žáky, …) Výsledný produkt projektu posiluje smysl učení.

 

·         Projekt integruje učivo z ŠVP, vychází ze vzdělávacího obsahu vyučovaných předmětů a využívá již dříve nabytých poznatků žáků.

 

·         Projekt vychází z potřeb a zájmu žáků (doporučené)

D

·         Projekt komplexně ovlivňuje žákovu osobnost

 

·         Žák je odpovědný za vlastní činnost a výsledek projektu

 

·         Učitel žáky motivuje, radí jim a koordinuje jejich práci

 

·         Projekt zkoumá problém z různých úhlů, rozvíjí celistvé poznání

 

·         Projekt je založen na týmové spolupráci žáků (doporučené)

D

·         Projekt je založen na týmové spolupráci učitelů

 

·         Projekt je propojen s reálným problémem, případně propojuje život školy s životem obce a s širším okolím, rodičovskou veřejností (doporučené)

D

·         Projekt je udržitelný, tj. má určité trvalé výsledky, na něž lze dále navazovat (doporučené)

D

·         Projekt by měl mít pevné místo v plánu školy (třídy) v každém školním roce (doporučené)

D


Comments