Cesta z listového těsta aneb Putování po knihovnách

přidáno: 31. 10. 2011 0:58, autor: Josef Křeček   [ Aktualizováno 18. 11. 2011 12:50 uživatelem Ladislav Kodym ]
 
 
Jedním z řady projektů v rámci Velkého školního klíčování na novopackém gymnáziu je i projekt, který studentům, za jejich přímé účasti a aktivní spolupráce, přiblíží vše o funkcích a poslání knihoven. Naši studenti projdou, většinou v úvodu svého studia, cestou po všech důležitých knihovnách v blízkém i vzdáleném okolí. Vždy se jedná nejprve o knihovnuškolní, poté se studenti seznámí s chodem a možnostmi městské knihovny a navštíví Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové. Navíc se počítá s průběžnou udržitelností, neboť si touto cestou projdou všichni studenti.

Proč Cesta z listového těsta? Studenti si budou při návštěvách knihoven vytvářet pomyslnou knihu, do níž si budou ukládat a na jednotlivé listy „zapisovat“ informace o chodu knihoven, možnostech výpůjček apod. a ve které si následně mohou listovat a využívat informace dříve nabyté, např. v běžné výuce (hodiny literatury a literárního a jazykového praktika), při psaní jakékoli seminární práce, přípravě k maturitě atd.

Co bude tvořit konkrétní náplň projektu a jaké budou výstupy? V prvé řadě studenti uvedených ročníků (viz tabulka projektu) navštívíškolní a městskou knihovnu. S chodem školní knihovny se seznámí studenti primy a 1. ročníku gymnázia a pedagogickéškoly v rámci hodin českého jazyka. V první části vyučovací hodiny se dozvědí informace o organizaci knihovny na naší škole, možnostech vypůjčování. Poté následuje praktická část hodiny, kdy jsou využity metody dramatické výchovy, a tak se studenti formou hry seznámí se čtenářskými zájmy svých spolužáků.

Studentky pedagogické školy navážou v hodině dramatické výchovy na tuto úvodní část lekcí První krok kečtenářství. Cílem lekce je seznámení se základními technikami dramatické výchovy, například „živý obraz“. Vstupují do rolí literárních postav, tvoří sochy různých typů knih (př. kniha se slepenými stránkami, zaprášená kniha) a stávají se vášnivými či ledabylými čtenáři.

V městské knihovně absolvují studenti sekundy, kvinty a prvních ročníků úvodní zajímavý test a následně se seznamují s jednoduchým systémem výpůjček, tříděním a skladováním knih, jejich rozmístěním v knihovnách, s dílčími odděleními knihoven, meziknihovní výpůjční službou, možností nechat si zpracovat rešerši, nákupem nových titulů a zajímavostmi z knihovnické historie i s pořádáním různých kulturních akcí (autorské čtení, výstavy, burza knih, Den knihoven…), dále též s nabídkoučasopisů, půjčováním zvukových nosičů a nabídkou knižních titulů od místních a regionálních autorů.

Po této základní (teoretické) přípravě přejdou studenti k praktickéčásti obsahující vyhledávání konkrétních knih podle systému mezinárodního desetinného třídění i podle knihovnického počítačového vyhledávání. Vyzkouší si možnost knihu rezervovat, prodloužit její výpůjční dobu (práce s online katalogem), vypisování či vyhledávání informací pomocí internetu (knihovny mají k dispozici i systém wifi), projdou si i kopírováním a skenováním materiálůa prací s CD, DVD.

Studentky pedagogické školy se blíže seznámí s chodem a nabídkou dětského oddělení, kterého využijí kroměsběru materiálu na literární a jazykové praktikum (současná tvorba pro děti a mládež, improvizované vypravování, komunikace a informatika) i pro přípravu na praktická vystoupení v mateřské školce.

V průběhu listopadu a prosince absolvují studenti 1. a 2. ročníku pedagogickéškoly v městské knihovně ještě celou řadu zajímavých programů,připravených paní ředitelkou. Ve spolupráci s vyučující dramatické výchovy je to program zaměřený na Vánoce a rodinu spisovatele K. Čapka – Čapci aneb Vánoční povídání s tajemstvím. Kromě zajímavých informací studenti opět pracují s technikami „asociační kruh, živý obraz, plná hra“. V lekci Vánoce nejenom vidíme, ale cítíme hmatem i čichem. Lekce je vhodná i pro žáky 2. stupně ZŠ.

Studenti 2. ročníku absolvují pod vedením paní ředitelky dvouhodinový program Vypravěčství. Jde o zajímavou techniku (SPORYTELLING – přímé živé vyprávění z očí do očí). Skupina se musí dohodnout na jedné verzi známé pohádky,např. Perníková chaloupka. Poté pracují skupinově formou komixu, kdy si připravují grafický záznam příběhu. Ten jim slouží jako materiál pro spontánní vyprávění, tolik využitelné v jejich budoucí profesi.

Studenti 1. ročníku mají ve svém ŠVP naplánované učivo týkající se dětské literatury. V prosinci absolvují opět pod vedením paní ředitelky seminář na téma Současná dětská literatura. Teoreticky, ale především prakticky pracují s klasickými knihami či horkými novinkami literatury pro děti, knihy prolistují, dozvědí se, jak posuzovat kvalitu knih, seznámí se s kvalitními nakladatelstvími, projekty na podporu čtenářství, internetovými odkazy, které budou moci ve své praxi pedagogů využít. Na tuto lekci poté navazují studenti 2. ročníku seminářem v rámci výtvarné výchovy Dětská ilustrace.

Studenti sexty a maturitního ročníku se seznámili v rámci literární exkurze s chodem Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Pod vedením zkušených lektorů absolvují seznámení s budovou, službami této instituce a dále velmi zajímavou lekci informační výchovy „…takových žen je velmi málo na světě…“. Tato lekce je zaměřena na regionální osobnost Boženy Němcové, u které si v roce 2012 připomeneme 150. výročí úmrtí. Studenti pátrají po zajímavostech ze života a díla této paní "světlem oděné". Zamýšlejí se nad jejím nelehkým osudem, pracují s textem tištěným i digitalizovaným, vyzkoušejí si i čtečku elektronických knih. Práce probíhá ve skupinách ve volném výběru knih a ve studovnách, prezentace se uskuteční v konferenčním sále, popř. v počítačové učebně. Celkově si studenti rozšíří základní povědomí o knihách a knihovnách, ale i svoji počítačovou a čtenářskou gramotnost. Bližší informace na www.svkhk.cz.

Městská knihovna v Nové Pace dále nabízí celou řadu lekcí, které nebyly z časových důvodů zařazeny do tohoto projektu, ale které jsou našimi učiteli využívány – lekce informační výchovy pro studenty 4. ročníků, seminář práce s poezií Ostrovy

Před několika lety jsme navázali velmi úzkou spolupráci, a tak se i naši studenti pedagogické školy podílejí na přípravě literárně-dramatických programůpro žáky novopackých základních škol. Městská knihovna vydala vynikající komix Nová Paka – tajemné město v Podkrkonoší s podtitulem komix pro zvídavé děti (viz www.knihovna.munovapaka.cz), který naši studenti v rámci hodin literárního a jazykového praktikačástečně zdramatizovali a přiblížili tak školákům.

Na závěr bych chtěla nabídnout několik literárních lekcí, které jsou zpracovány převážně metodami dramatické výchovy, využívají improvizaci a aktivní zapojení dětí a studentů.

Např. Villon– Balada o drobnostech (sebepoznání)

Gogol – Plášť (ubližování)

Neruda – Zimní (poznání druhých

Němcová - Babička

Šrámek – Voják v poli

Skácel – Uspávanky

Petiška – Staré řecké báje a pověsti

Čapek – Povídky z jedné a druhé kapsy

Perníková chaloupka

Hrnečku, vař atd.

Lekce První krok ke čtenářství bude představena formou dílny na závěrečné konferenci.

Šárka Horáková, koordinátorka projektu, Ladislav Kodym
ċ
Ladislav Kodym,
18. 11. 2011 12:48
ċ
Ladislav Kodym,
18. 11. 2011 12:48
ċ
Ladislav Kodym,
18. 11. 2011 12:48
ċ
Ladislav Kodym,
18. 11. 2011 12:48
ċ
Ladislav Kodym,
18. 11. 2011 12:48
ċ
Ladislav Kodym,
18. 11. 2011 12:49
ċ
Ladislav Kodym,
18. 11. 2011 12:48
ċ
Ladislav Kodym,
18. 11. 2011 12:48
ċ
Ladislav Kodym,
18. 11. 2011 12:48
ą
P1030324.JPG
(1372k)
Ladislav Kodym,
13. 11. 2011 1:38
ą
P1030327.JPG
(1318k)
Ladislav Kodym,
13. 11. 2011 1:38
ą
P1030329.JPG
(1416k)
Ladislav Kodym,
13. 11. 2011 1:38
ą
Ladislav Kodym,
13. 11. 2011 1:32
ą
Ladislav Kodym,
13. 11. 2011 1:32
ą
Ladislav Kodym,
13. 11. 2011 1:32
ą
Ladislav Kodym,
13. 11. 2011 1:33
ą
Ladislav Kodym,
13. 11. 2011 1:33
ą
Ladislav Kodym,
13. 11. 2011 1:33
ą
Ladislav Kodym,
13. 11. 2011 1:33
ą
Ladislav Kodym,
13. 11. 2011 1:33
ą
Ladislav Kodym,
13. 11. 2011 1:33
ą
PICT0790.JPG
(1881k)
Ladislav Kodym,
13. 11. 2011 1:51
ą
PICT0791.JPG
(1868k)
Ladislav Kodym,
13. 11. 2011 1:52
ċ
Ladislav Kodym,
18. 11. 2011 12:47
Comments