Hospitace v Jakobus-Mittelschule (MülsenSt. Jacob) v Německu

přidáno: 6. 12. 2010 1:44, autor: Neznámý uživatel

termín: 8. – 12. 11. 2010

hospitující: Ing. Jindřiška Dubnová, Mgr. Lucie Nosková

 


1. Práce na projektech


            Škola se zabývá projektovým vyučováním v souvislosti s mezipředmětovými vztahy již šestým rokem. Nejprve učitelé absolvovali školení v rámci jednotlivých předmětů, kde získali potřebné informace, rady a inspiraci k realizaci projektů.

            Zpočátku se museli vypořádat s problémem, jak zapojit do práce na projektu co nejvíce učitelů, nejenom učitele jazyků. Nejúčinnější metodou, jak toho docílit, se ukázalo nařízení ze strany vedení. Už sama povinnost pracovat na projektech vychází totiž ze školského zákona spolkové země Sasko, kde je stanoveno, že každý žák musí absolvovat ve školním roce 2 týdny mezipředmětového vyučování.

            V současné době na začátku každého školního roku navrhnou učitelé na základě učebního plánu školy možná témata projektů pro jednotlivé třídy a z nich pak kolegium učitelů vybere nejvhodnější. Poté, co je stanoveno konkrétní téma pro třídu, musí učitelé všech předmětů uvést své možné zapojení do projektu.

 

Příklady témat a zapojení jednotlivých předmětů:

 

Téma

Předmět

Obsah

"Člověk a pokrok"

IVT

práce s počítačem

 

 

(hardware, procesor, paměť)

 

dějepis

pokrok a stagnace

 

hudební výchova

fenomén hluk

 

fyzika

nositelé energie

 

biologie

člověk a životní prostředí

 

výtvarná výchova

architektura

 

 

životní prostor včera, dnes a zítra

"Moje město"

český jazyk

místní a národní pověsti

 

zeměpis

geografické zvláštnosti regionu

 

dějepis

původ obyvatelstva

 

IVT

práce na počítači, internetové rešerše

 

matematika

práce s daty

 

výtvarná výchova

reliéf krajiny

 

anglický jazyk

představení regionu

 

Bohužel i zde dochází k tomu, že někteří učitelé na poslední chvíli své zapojení do projektu odřeknou.

2. Hodnocení projektu

            Naučit se hodnotit projekty bylo pro učitele obtížné, ale po několika letech zkušeností dospěli k závěru, že nejdůležitější je před zahájením projektu stanovit kritéria hodnocení. Zároveň se na hodnocení projektu podílí i žáci, rovněž podle předem stanoveného formuláře.

V nižších třídách je obvyklé, že žáci dostávají tzv. osvědčení, že projekt absolvovali a s jakým výsledkem. Vyšší ročníky mají známku za projekt započítanou do známek v jednotlivých předmětech jako velkou známku, napříkladjakoza čtvrtletní práci.

 

 

 

Hodnocení práce na projektu žáky:

 

 

ano

částečně

ne

Máme jednotné cíle?

 

 

 

Ujasnili jsme si průběh a pořadí jednotlivých úkolů?

 

 

 

Jsou přesně stanovené úkoly jednotlivce?

 

 

 

Pracují všichni:

 

 

 

→soustředěně

 

 

 

→aktivně

 

 

 

→vytrvale

 

 

 

Panuje důvěryhodná atmosféra ve skupině?

 

 

 

Cítí se všichni zodpovědní:

 

 

 

→sami za sebe

 

 

 

→za skupinu

 

 

 

→za úlohu

 

 

 

Umíme se vypořádat s konflikty?

 

 

 

Říkáme kritiku:

 

 

 

→otevřeně

 

 

 

→ohleduplně

 

 

 

Osvědčuje se naše naplánování prací?

 

 

 

Dosáhli jsme mezicíle?

 

 

 

Vyvarovali jsme se odbočení od tématu?

 

 

 

Jsme spokojeni s prozatím dosaženým výsledkem?

 

 

 

Podílí se každý člen na rozhodování?

 

 

 

Co zlepšíme? ………..

Jak budeme pokračovat? ……………


Hodnocení projektu učitelem:

 

·         odborné kompetence:

znalosti, porozumění tématu, použité metody, analýza, syntéza, originalita řešení úloh

 

·         dokumentace:

úplnost, logická a věcná správnost, použití správné terminologie

·         prezentace:

užívání odborného jazyka, srozumitelné vyjadřování (psychomotorika), jisté vystupování, přiměřené využití médií, dodržení časového plánu a dosažení cíle prezentace

 

·         sociální aspekty:

udržení pozornosti posluchačů, snaha o uvolněnou atmosféru, reakce posluchačů, vzájemná pomoc při tvorbě projektu, sledování společného cíle (organizace), motivace celé skupiny

 

·         organizace, plánování:

konkretizace společné úlohy, dodržení dohodnutého postupu, aktivita v projektu, plánování práce a kontrol, koordinace prací

 

 

Hodnocení prezentace projektu učitelem:

 

 

 

body

ÚVOD

představení tématu

4

3

2

1

 

vzbuzení zájmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLKA ÚSTNÍHO PROJEVU

odpovídající/příliš dlouhá/příliš krátká

3

2

1

 

 

 

 

ÚSTNÍ PROJEV

souvislý, poutavý

 

 

 

 

 

 

nesrozumitelný, nejistý

 

 

 

zřetelný/nezřetelný

4

3

2

1

 

příliš tichý/příliš hlasitý

 

 

 

vyrovnaný

 

 

 

příliš rychlý/váznoucí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH A STRUKTURA

věcná správnost/chyby

 

 

 

 

 

 

hlavní myšlenka:

5

4

3

2

1

 

jasná/těžko rozpoznatelná

 

 

 

návaznost myšlenek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT S PUBLIKEM

přirozený/nejistý

 

 

 

 

 

 

řeč těla - uvolněná/blokovaná

 

2

1

 

mimika obličeje - uvolněná, nepřirozená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÝ DOJEM

přesvědčivý/nepřesvědčivý

 

2

1

SILNÉ/SLABÉ STRÁNKY PREZENTACE

 

 

 

 

 

JINÉ PŘIPOMÍNKY

 

 

 

 

 

 

3. Projekt „Moje vánoční knížka“

 

Škola pro nás na tento týden naplánovala projekt v 5. třídě „Moje vánoční knížka“,

i když tento projekt probíhá obvykle až v prosinci. Projektu jsme se účastnily po celou dobu jeho trvání, tedy od pondělí do pátku.

            Organizace projektu prošla vývojem, zpočátku zadávali učitelé všechny úlohy najednou, ale žáci v tomto věku nezvládli sami si práci rozvrhnout a pracovat samostatně.

Proto nyní zadávají práci postupně vyučující v jednotlivých předmětech.

            Některé přípravné práce k projektu probíhají v předstihu (výroba ozdobného obalu na vánoční knížku a titulní strany). Žáci předem obdrží informace, jaké pomůcky si mají v projektovém týdnu přinést (zpěvník, vánoční básně a recepty).

V průběhu hodin žáci zpracovávají postupně úlohy zadávané učitelem a pracují víceméně samostatně, učitel pomáhá při případných problémech nebo pomalejším žákům.

            Během projektu vznikaly krásné a obsáhlé knížky plné obrázků, nápadů, vánočních příběhů a básní, které mohou žáci věnovat svým blízkým jako dárek pod stromeček.

Dva žáci vytvářeli „Zimní knížku“ na základě přání rodičů, neboť nejsou věřící.

 

4. Postřehy z rozhovorů s vedením školy a s jinými učiteli

 

Kromě účasti na projektu jsme měli možnost hovořit s vedením školy a s dalšími učiteli. I když se v mnohém české a německé školství podobá, existují samozřejmě i odlišnosti, které nám přišly zajímavé.

 

Kopfnoten“

            Na vysvědčení žáků se ve spolkové zemi Sasko kromě známek (stupnice 1-6) z jednotlivých předmětů objeví také i tzv. „Kopfnoten“, tedy známky za chování, píli, spolupráci a dodržování řádu.

·         chování – hodnotí se pozornost, ochota pomáhat, ohleduplnost, tolerance, asertivita

·         píle – hodnotí se přístup k učení, cílevědomost, trpělivost, pravidelné plnění úkolů

·         spolupráce – hodnotí se iniciativa, schopnost týmové práce, samostatnost, kreativita,

              zodpovědnost

·         dodržování řádu – hodnotí se svědomitost, přesnost, spolehlivost, dodržování pravidel

  a dohod, příprava učebních pomůcek

            Tyto známky mají stupnici od 1 – 5, všichni učitelé navrhnou své hodnocení a třídní učitel pak zapíše převládající známku, o nerozhodné známce rozhodne klasifikační porada.

Těmto známkám je přikládána velká váha při ucházení se o pracovní místo.

 

ukončení základní školní docházky

            Základní školní docházka je ukončena zkouškou a žáci musí následně absolvovat nějaký učební obor. Školy, na kterých žáci končí základní školní docházku, musí zkontrolovat, jestli žáci skutečně ještě pokračují v doplnění odborného vzdělání.


gymnázia v Sasku

            Gymnázia zde mají určité zaměření, např. hudební, sportovní, jazykové, přírodovědné gymnázium. I na těchto školách probíhají různé projekty v rámci mezipředmětových vztahů.

ć
Neznámý uživatel,
6. 12. 2010 1:49
Comments