Zahraniční hospitace - novinky

Belgie - Hospitace na škole VTI Sint Lukas Menen

přidáno: 11. 1. 2011 5:16, autor: Jana Žižková

Prezentaci informací o škole VTI Sint Lukas Menen a o absolvovaných hospitacích najdete v příloze. Mgr. Jana Žižková

Belgie - Hospitace na škole Sint Aloysius

přidáno: 3. 1. 2011 2:33, autor: Michal Chrtek   [ aktualizováno 3. 1. 2011 2:39 ]

Informace a fotografie z absolvovaných hospitací jsou k dispozici v příloze v pdf formátu.

Mgr. Michal Chrtek

Hospitace v Jakobus-Mittelschule (MülsenSt. Jacob) v Německu

přidáno: 6. 12. 2010 1:44, autor: Neznámý uživatel

termín: 8. – 12. 11. 2010

hospitující: Ing. Jindřiška Dubnová, Mgr. Lucie Nosková

 


1. Práce na projektech


            Škola se zabývá projektovým vyučováním v souvislosti s mezipředmětovými vztahy již šestým rokem. Nejprve učitelé absolvovali školení v rámci jednotlivých předmětů, kde získali potřebné informace, rady a inspiraci k realizaci projektů.

            Zpočátku se museli vypořádat s problémem, jak zapojit do práce na projektu co nejvíce učitelů, nejenom učitele jazyků. Nejúčinnější metodou, jak toho docílit, se ukázalo nařízení ze strany vedení. Už sama povinnost pracovat na projektech vychází totiž ze školského zákona spolkové země Sasko, kde je stanoveno, že každý žák musí absolvovat ve školním roce 2 týdny mezipředmětového vyučování.

            V současné době na začátku každého školního roku navrhnou učitelé na základě učebního plánu školy možná témata projektů pro jednotlivé třídy a z nich pak kolegium učitelů vybere nejvhodnější. Poté, co je stanoveno konkrétní téma pro třídu, musí učitelé všech předmětů uvést své možné zapojení do projektu.

 

Příklady témat a zapojení jednotlivých předmětů:

 

Téma

Předmět

Obsah

"Člověk a pokrok"

IVT

práce s počítačem

 

 

(hardware, procesor, paměť)

 

dějepis

pokrok a stagnace

 

hudební výchova

fenomén hluk

 

fyzika

nositelé energie

 

biologie

člověk a životní prostředí

 

výtvarná výchova

architektura

 

 

životní prostor včera, dnes a zítra

"Moje město"

český jazyk

místní a národní pověsti

 

zeměpis

geografické zvláštnosti regionu

 

dějepis

původ obyvatelstva

 

IVT

práce na počítači, internetové rešerše

 

matematika

práce s daty

 

výtvarná výchova

reliéf krajiny

 

anglický jazyk

představení regionu

 

Bohužel i zde dochází k tomu, že někteří učitelé na poslední chvíli své zapojení do projektu odřeknou.

2. Hodnocení projektu

            Naučit se hodnotit projekty bylo pro učitele obtížné, ale po několika letech zkušeností dospěli k závěru, že nejdůležitější je před zahájením projektu stanovit kritéria hodnocení. Zároveň se na hodnocení projektu podílí i žáci, rovněž podle předem stanoveného formuláře.

V nižších třídách je obvyklé, že žáci dostávají tzv. osvědčení, že projekt absolvovali a s jakým výsledkem. Vyšší ročníky mají známku za projekt započítanou do známek v jednotlivých předmětech jako velkou známku, napříkladjakoza čtvrtletní práci.

 

 

 

Hodnocení práce na projektu žáky:

 

 

ano

částečně

ne

Máme jednotné cíle?

 

 

 

Ujasnili jsme si průběh a pořadí jednotlivých úkolů?

 

 

 

Jsou přesně stanovené úkoly jednotlivce?

 

 

 

Pracují všichni:

 

 

 

→soustředěně

 

 

 

→aktivně

 

 

 

→vytrvale

 

 

 

Panuje důvěryhodná atmosféra ve skupině?

 

 

 

Cítí se všichni zodpovědní:

 

 

 

→sami za sebe

 

 

 

→za skupinu

 

 

 

→za úlohu

 

 

 

Umíme se vypořádat s konflikty?

 

 

 

Říkáme kritiku:

 

 

 

→otevřeně

 

 

 

→ohleduplně

 

 

 

Osvědčuje se naše naplánování prací?

 

 

 

Dosáhli jsme mezicíle?

 

 

 

Vyvarovali jsme se odbočení od tématu?

 

 

 

Jsme spokojeni s prozatím dosaženým výsledkem?

 

 

 

Podílí se každý člen na rozhodování?

 

 

 

Co zlepšíme? ………..

Jak budeme pokračovat? ……………


Hodnocení projektu učitelem:

 

·         odborné kompetence:

znalosti, porozumění tématu, použité metody, analýza, syntéza, originalita řešení úloh

 

·         dokumentace:

úplnost, logická a věcná správnost, použití správné terminologie

·         prezentace:

užívání odborného jazyka, srozumitelné vyjadřování (psychomotorika), jisté vystupování, přiměřené využití médií, dodržení časového plánu a dosažení cíle prezentace

 

·         sociální aspekty:

udržení pozornosti posluchačů, snaha o uvolněnou atmosféru, reakce posluchačů, vzájemná pomoc při tvorbě projektu, sledování společného cíle (organizace), motivace celé skupiny

 

·         organizace, plánování:

konkretizace společné úlohy, dodržení dohodnutého postupu, aktivita v projektu, plánování práce a kontrol, koordinace prací

 

 

Hodnocení prezentace projektu učitelem:

 

 

 

body

ÚVOD

představení tématu

4

3

2

1

 

vzbuzení zájmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLKA ÚSTNÍHO PROJEVU

odpovídající/příliš dlouhá/příliš krátká

3

2

1

 

 

 

 

ÚSTNÍ PROJEV

souvislý, poutavý

 

 

 

 

 

 

nesrozumitelný, nejistý

 

 

 

zřetelný/nezřetelný

4

3

2

1

 

příliš tichý/příliš hlasitý

 

 

 

vyrovnaný

 

 

 

příliš rychlý/váznoucí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH A STRUKTURA

věcná správnost/chyby

 

 

 

 

 

 

hlavní myšlenka:

5

4

3

2

1

 

jasná/těžko rozpoznatelná

 

 

 

návaznost myšlenek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT S PUBLIKEM

přirozený/nejistý

 

 

 

 

 

 

řeč těla - uvolněná/blokovaná

 

2

1

 

mimika obličeje - uvolněná, nepřirozená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÝ DOJEM

přesvědčivý/nepřesvědčivý

 

2

1

SILNÉ/SLABÉ STRÁNKY PREZENTACE

 

 

 

 

 

JINÉ PŘIPOMÍNKY

 

 

 

 

 

 

3. Projekt „Moje vánoční knížka“

 

Škola pro nás na tento týden naplánovala projekt v 5. třídě „Moje vánoční knížka“,

i když tento projekt probíhá obvykle až v prosinci. Projektu jsme se účastnily po celou dobu jeho trvání, tedy od pondělí do pátku.

            Organizace projektu prošla vývojem, zpočátku zadávali učitelé všechny úlohy najednou, ale žáci v tomto věku nezvládli sami si práci rozvrhnout a pracovat samostatně.

Proto nyní zadávají práci postupně vyučující v jednotlivých předmětech.

            Některé přípravné práce k projektu probíhají v předstihu (výroba ozdobného obalu na vánoční knížku a titulní strany). Žáci předem obdrží informace, jaké pomůcky si mají v projektovém týdnu přinést (zpěvník, vánoční básně a recepty).

V průběhu hodin žáci zpracovávají postupně úlohy zadávané učitelem a pracují víceméně samostatně, učitel pomáhá při případných problémech nebo pomalejším žákům.

            Během projektu vznikaly krásné a obsáhlé knížky plné obrázků, nápadů, vánočních příběhů a básní, které mohou žáci věnovat svým blízkým jako dárek pod stromeček.

Dva žáci vytvářeli „Zimní knížku“ na základě přání rodičů, neboť nejsou věřící.

 

4. Postřehy z rozhovorů s vedením školy a s jinými učiteli

 

Kromě účasti na projektu jsme měli možnost hovořit s vedením školy a s dalšími učiteli. I když se v mnohém české a německé školství podobá, existují samozřejmě i odlišnosti, které nám přišly zajímavé.

 

Kopfnoten“

            Na vysvědčení žáků se ve spolkové zemi Sasko kromě známek (stupnice 1-6) z jednotlivých předmětů objeví také i tzv. „Kopfnoten“, tedy známky za chování, píli, spolupráci a dodržování řádu.

·         chování – hodnotí se pozornost, ochota pomáhat, ohleduplnost, tolerance, asertivita

·         píle – hodnotí se přístup k učení, cílevědomost, trpělivost, pravidelné plnění úkolů

·         spolupráce – hodnotí se iniciativa, schopnost týmové práce, samostatnost, kreativita,

              zodpovědnost

·         dodržování řádu – hodnotí se svědomitost, přesnost, spolehlivost, dodržování pravidel

  a dohod, příprava učebních pomůcek

            Tyto známky mají stupnici od 1 – 5, všichni učitelé navrhnou své hodnocení a třídní učitel pak zapíše převládající známku, o nerozhodné známce rozhodne klasifikační porada.

Těmto známkám je přikládána velká váha při ucházení se o pracovní místo.

 

ukončení základní školní docházky

            Základní školní docházka je ukončena zkouškou a žáci musí následně absolvovat nějaký učební obor. Školy, na kterých žáci končí základní školní docházku, musí zkontrolovat, jestli žáci skutečně ještě pokračují v doplnění odborného vzdělání.


gymnázia v Sasku

            Gymnázia zde mají určité zaměření, např. hudební, sportovní, jazykové, přírodovědné gymnázium. I na těchto školách probíhají různé projekty v rámci mezipředmětových vztahů.

Hospitace na VIBORG KOMMUNE škole v Rodkaersbro v Dánsku

přidáno: 21. 11. 2010 13:00, autor: Kateřina Krausová   [ aktualizováno 10. 11. 2011 10:40 ]

15.11 – 19.11.2010

Michaela Klapková-Matúšová,  Kateřina Krausová

1)      Charakteristika školy:

V této základní škole studují žáci v 1.- 9.ročníku, poté je možné navštěvovat i 10. ročník ve Viborgu. Ve škole je více než 400 žáků a 40 pedagogů. Na rozdíl od našeho školského systému je škola je rozčleněna na tři stupně -1-3 roč., 4-6 roč. a 7-9.roč.

Třídy jsou moderně a účelně vybaveny. Každá třída je světlá, do chodby prosklená, tak že je stále vidět, co se ve třídě děje. Jsou zde vždy dvě tabule- jedna interaktivní, druhá kovová nebo klasická. Žáci mají k dispozici také notebooky. Ve třídě je výškově nastavitelný nábytek, každý žák má svůj stolek a otáčecí židli, stoly nejsou v řadách za sebou, ale většinou ve skupinách po čtyřech. Stolky jsou často k tabuli orientovány bokem.

V budově školy je velká knihovna, tělocvična se zázemím, shromažďovací hala, kde si mohou žáci ve volných chvílích zacvičit, speciální učebna fyziky a chemie, moderní kuchyň pro výuku vaření, družina, řemeslná dílna, úschovna kol, za školou je několik hřišť. Učitelé se během velkých přestávek a ráno shromažďují ve velké sborovně, která je vybavená i automatem na nápoje, kuchyňkou a WC. Jinak ve škole nejsou jednotlivé kabinety, pedagogové mají možnost pobývat také v tzv. Přípravně, kde má každý své místo u stolu. Žáci starších ročníků se nepřezouvají, kabáty mají před třídou na věšácích. K dispozici mají také kuchyňku s mikrovlnou troubou a vlastní zamykací  boxy na učebnice a pomůcky.

2)      Časové rozvržení výuky:

8.15- 8.45- 1. Hodina- samostatné čtení pod dozorem pedagoga (libovolná kniha nebo učivo),

-cvičení-fyzická nebo mentální rozcvička

8.45- 9.25- 2.hodina

9.25- 10.05- 3. hodina, pak první velká přestávka

10.30- 11.10- 4. hodina

11.10- 11.50-  5. hodina, pak druhá velká přestávka- většinou oběd- z domova nebo koupený v kiosku, kde prodávají sami žáci každý den pouze jeden druh svačiny(bagetu, pizzu apod.)

12.20- 13.00- 6. Hodina, poté poslední přestávka- malá

13.10-13.50- 7. hodina

Výuku bez přestávek je možné zařadit proto, že žáci jsou většinu dne ve své kmenové třídě, přechází pouze učitel. Na WC mimo hodinu žáci moc nechodí, pokud ano, zvednou se a sami odejdou a vrátí se.

3)      Organizace výuky:

Během hodiny, která trvá 40 minut jsme na základě toho co jsme viděly usoudily, že velká péče je na této škole věnována individuálnímu přístupu k žákům a samostatné práci žáků a procvičování učiva. Je to možné i proto, že ve třídách je průměrně pouze 15-17 žáků. V hodinách výuky jazyků byla zařazována skupinová výuka a dynamicky se střídal frontální výklad s opakováním látky. Učitel během hodiny stále klade otázky, žáci se pouze hlásí, nevykřikují.  Během našich hospitací žáci nevykřikovali ani v tom případě, že se hlásili několikrát a nedostali  možnost odpovědět. Byli tiše aktivní, kultivovaní. Tím jsme asi byly nejvíce překvapeny a snažily jsme se zjistit, čím to je. Možná to je proto, že odpovědnost žáků za to, co dělají, je na nich. Během vyučování většinou všichni klidně pracovali a plnili požadavky učitele. Pokud ale třeba leželi na lavici, mlčeli a nikdo je za to nekritizoval. Sami dánští kolegové nám říkali, že klidná pozornost žáků a ohleduplnost vůči ostatním se střetává s touhou učitelů, aby děti byly aktivnější. Zajímavé je, že učitelé jsou oslovováni křestním jménem, aniž by ztratili autoritu. Zkoušení probíhá formou testů, v jazycích i zkoušením.

Žáci dostávají domácí úkoly, ale jejich kontrola je věcí důvěry mezi učitelem a žákem až do doby, než tuto důvěru při namátkové kontrole např. někdo zklame. Potom tento jedinec třeba sám po dlouhou dobu předkládá domácí úkol ke kontrole.

Žáci si do sešitu zapisují velmi málo. Na začátku hodiny dostanou probíranou látku nebo cvičení většinou nakopírované na listu, který se dá vložit do kroužkového pořadače nebo jim učitel pošle novou látku mailem. Čas ušetřený zapisováním se věnuje procvičování látky.

V případě nemoci učitele(nemocenské dávky jsou v Dánsku 100 % platu), je suplování zajištěno studenty vyšších typů škol za snížený plat(cca.680 kč/hod) a těmto suplujícím studentům nemocný učitel připraví téma hodiny.

Za vyrušování při hodině případně za jiné přestupky je možné žáka vyloučit z výuky na jeden den až týden

4)      Klasifikace:

V Dánsku na tomto typu škol je nově- tři roky- používán takový systém klasifikace, který se podobá americkému a německému systému. Žák může z předmětu neprospět, ale nepropadá do nižší třídy. Jeho znalosti jsou během roku testovány. Na konci 9.třídy vykoná závěrečný test, něco na způsob maturity, ale pro základní školy. O tom, na jakou střední školu bude žák přijat nerozhoduje překvapivě ona střední škola, ale škola vysílající (mateřská základní škola). Ve výjimečných případech může střední škola přijmout i žáka, kterého ZŠ nedoporučila, ale stává se to zřídka. Pokud není žák doporučen na vybranou střední školu, může postoupit do 10. Třídy a po jejím ukončení se o přijetí znovu pokusit.

Hodnoceni:  12- nejlepší známka(A)

                       10                               (B)

                        7                                (C)

                        4                                (D)

                                    02                               (E)

                                    00                               (Fx)

                        -3                                 (F)

– poslední dva stupně znamenají, že žák neprospěl

 

5)      Projekty:

– Čtení-

Tento projekt běží na polovině škol v Dánsku, na této škole od září 2010. Je to novinka, a aby se mohla škola zúčastnit z dotace každé hodiny bylo odebráno 5 minut času. Tak vznikla půlhodina ráno, která je pro projekt čtení k dispozici. Žáci si během této první ranní půlhodiny čtou libovolný text, mohou se i připravovat na některou další hodinu. Nesmí pouze nic psát. Ve třídě je ticho, učitel je přítomen. Spuštění celého projektu inicioval výzkum a nespokojenost s dětskou čtenářskou gramotností, která se zhoršuje všude. Již po prvních dvou měsících jsou učitelé spokojeni a někteří přímo nadšeni. Zlepšila se koncentrace žáků na učení, paměť a soustředění po celý den. Učitelé říkají, že se jim sice zkrátily hodiny, ale už nyní vidí, že se to vyplatilo.

 

               Rodiče jeden den učitely -

Škola v Rodkaersbro si zakládá na spolupráci s rodiči. Kromě třídních schůzek dvakrát do roka se pořádají různé večírky a akce, rodiče pak mají velký zájem  participovat na chodu školy. Tuto spolupráci s rodiči chce škola stále zlepšovat. Proto vznikl projektový den, kdy se rodiče stanou na jeden den učiteli ve škole. Například v minulém projektovém dni vedení školy převzal bývalý ředitel školy a sami rodiče, po dlouhodobé přípravě a konzultacích s učiteli učili na místo pedagogů. O takovouto spolupráci byl velký zájem a celá akce měla i zajímavý efekt- rodiče žákům předali informace ze své praxe a kvalifikace.

              Týdenní projekt

Pravidelně jednou za rok na jaře pořádá celá škola týdenní projekt. Téma tohoto projektu se každý rok mění. Vzniká realizační tým učitelů, každoročně je jiná organizace, ale týden končí stejně- konečným setkáním žáků, rodičů i učitelů a prezentací výsledků týdenního projektu. Jednotlivé aktivity v projektu nejsou organizovány po třídách, ale podle zájmu jednotlivých žáků a pedagogů. Po ukončení projektu se učitelé sejdou na společném závěrečném hodnocení a zde se každý musí k projektu vyjádřit.

            Jednodenní projekty

Těchto projektových dnů se pořádá průměrně 11 za rok. Nezúčastňuje se jich celá škola- den vyplyne např. z učebního plánu, dohodnou se vyučující stejných předmětů atd. Projektový den končí prezentací, společným setkáním. Tyto projekty jsou častější u nižších stupňů školy, v 9. třídě už nepřipadají v úvahu- žáci se připravují na závěrečné zkoušky a mají mnoho učiva.

6)      Spolupráce učitelů:

Na tým 40 pedagogů připadá pětičlenný tým vedení školy. Jednou za tři týdny je celoškolská porada cca. 2 hodiny, porad je asi 20 do roka. Kromě těchto porad se scházejí vyučující jednotlivých tříd dle potřeby a neformálně i vyučující jednotlivých předmětů, aby koordinovali probírané učivo. Učitelé se také scházejí ke zhodnocení uplynulých akcí. Tím, že ve škole nefungují kabinety, se učitelé, včetně vedení, ředitele školy, ekonomky a uklízečky, scházejí ke společným svačinám a obědu ve sborovně, kde nemají své pevné místo. Každý se tedy potkává občas s každým. V kuchyňce pro zaměstnance funguje nápojový automat

s 15 druhy teplých nápojů zdarma a denně 1 ks. ovoce na osobu, které je zde také připraveno. Viděli jsme i perličku- Páteční houskový klub. Ten si založilo asi 20 pedagogů- na koho přijde řada, připraví v pátek na svačinu pro ostatní obložené housky. Pokud má někdo narozeniny, nenosí bonbóny jako u nás, ale také housky. Snad i díky společnému pobytu ve sborovně se v celém kolektivu projevuje týmový duch.

7)      Co se nám líbilo:

Kromě platů a nemocenské dánských pedagogů (a automatu na kávu)nás opravdu zaujalo a překvapilo chování žáků. Děti jsou zde od samého začátku, kdy vstoupí do předškolního zařízení a školy, vedeny k větší zodpovědnosti za své rozhodování.

Pracuje na tom pravděpodobně celý školský systém. Dětem je věnována větší důvěra, mají šanci pocítit co je svobodné rozhodování, učí se chovat vůči sobě ohleduplně, nepokřikují, vědí, že mají mlčet. Když někdo mluví, vždy se hlásí. Dítě má důvěru, že bude samo řídit svoje vzdělávání a když ne, je to jeho věc. Nevyrušuje. Zajímavý je také pitný režim. Na stolcích žáků stojí v lahvích hlavně voda, jsou zakázány sladké nezdravé nápoje. Žáci vyšších ročníků nemají stanovena pevná pravidla ale hodnotový systém, o kterém se společně diskutuje. Dánští učitelé i žáci byli velice přátelští, srdeční a milí. Stále nás mile zdravili, zajímali se o nás a byli nám velice ochotni se vším pomoci nebo poradit. Vzali nás mezi sebe a starali se, abychom se na jejich škole dozvěděly co nejvíce a cítily se jako doma. Rády bychom jim to někdy oplatily.


1-4 of 4